Συνοπτικός τίτλος

1. Οι περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμοι του 1997 μέχρι 2000 θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμοι του 1997 μέχρι 2000.