Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"άδεια" σημαίνει άδεια λειτουργίας για τη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

"ασφαλιστική επιχείρηση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και ΄Αλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2002 έως (Αρ. 6) του 2004·

"βιβλία ή έγγραφα" σημαίνει λογαριασμούς, αξιόγραφα, συμβόλαια, έντυπα και έγγραφα, σε οποιαδήποτε μορφή και περιλαμβάνει "βιβλία ή έγγραφα" εναποθηκευμένα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές·

"γραφείο αντιπροσωπείας" σημαίνει γραφείο από το οποίο προωθούνται ή υποβοηθούνται με οποιοδήποτε τρόπο τα συμφέροντα του ιδρύματος στο οποίο ανήκει αλλά στο οποίο δε διεξάγονται τραπεζικές εργασίες ή εργασίες αποδοχής καταθέσεων·

"διαδικασία εκκαθάρισης", "εκκαθάριση" και "εκκαθαριστής" έχουν την έννοια που αποδίδεται στους όρους αυτούς από το Μέρος V του περί Εταιρειών Νόμου και, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο όρος "εκκαθαριστής" συμπεριλαμβάνει τον "παραλήπτη" και "διαχειριστή" κατά την έννοια των άρθρων 334 έως 344 του περί Εταιρειών Νόμου·

"διευθυντής" σημαίνει τον πρώτο εκτελεστικό διευθυντή τράπεζας και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτή και το οποίο ασκεί διευθυντικά καθήκοντα ή είναι υπεύθυνο για την τήρηση λογαριασμών ή άλλων αρχείων της τράπεζας κάτω από την άμεση εξουσία συμβούλου ή του πρώτου εκτελεστικού διευθυντή·

"εγκεκριμένος ελεγκτής" σημαίνει πρόσωπο το οποίο κατέχει τα δυνάμει του άρθρου 155 του περί Εταιρειών Νόμου αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτή εταιρείας άλλης από εξαιρούμενη ιδιωτική εταιρεία και το οποίο είναι ρητά εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από την Κεντρική Τράπεζα·

"έλεγχος" σε σχέση με εταιρεία σημαίνει-

(α)την ιδιοκτησία από πρόσωπο του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ή της μητρικής αυτής εταιρείας που του εξασφαλίζει το δέκα ή περισσότερο από το δέκα τοις εκατό των ψήφων σε οποιαδήποτε γενική συνέλευση της εταιρείας ή της μητρικής της εταιρείας, ή

(β) την ικανότητα προσώπου να ορίζει με οποιοδήποτε τρόπο την εκλογή της πλειοψηφίας των συμβούλων της εταιρείας ή της μητρικής της εταιρείας·

"Εξουσιοδοτημένο οικονομικό ίδρυμα" σημαίνει ίδρυμα εξουσιοδοτημένο δυνάμει των διατάξεων του περί Κεντρικής Τραπέζης της Κύπρου Νόμου·

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

"Επίτροπος" έχει την έννοια που αποδίδεται στη λέξη αυτή στον περί Επιτρόπων Νόμο·

"‘Eπιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών’ ή, κατά ταυτόσημη έννοια, ‘Ε.Π.Ε.Υ.’ έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμους του 2002 μέχρι (Αρ. 2) του 2004·

"εργασίες αποδοχής καταθέσεων" σημαίνει τις εργασίες αποδοχής καταθέσεων από το κοινό στη Δημοκρατία ή τις εργασίες αποδοχής καταθέσεων στη Δημοκρατία από το εξωτερικό·

"ηλεκτρονικό χρήμα" σημαίνει νομισματική αξία αντιπροσωπευόμενη από απαίτηση έναντι του εκδότη, η οποία -

(i) είναι αποθηκευμένη σε ηλεκτρονικό υπόθεμα,

(ii) έχει εκδοθεί κατόπιν παραλαβής χρηματικού ποσού τουλάχιστον ίσου με την εκδοθείσα νομισματική αξία,

(iii) γίνεται δεκτή ως μέσο πληρωμής από άλλες επιχειρήσεις πέραν της εκδότριας·

"ηλεκτρονικός υπολογιστής" σημαίνει οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή για την αποθήκευση ή επεξεργασία πληροφοριών·

"ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος" σημαίνει νομικό πρόσωπο, άλλο από τράπεζα, το οποίο εκδίδει μέσα πληρωμής υπό μορφή ηλεκτρονικού χρήματος·

"κατάθεση" σημαίνει ποσό χρημάτων που καταβάλλεται ή εισπράττεται με όρους-

(α) βάσει των οποίων θα αποπληρωθεί με τόκο ή χωρίς τόκο ή υπέρ το άρτιο, είτε σε πρώτη ζήτηση ή σε τακτή προθεσμία ή υπό όρους που συμφωνούνται από ή εκ μέρους του προσώπου που καταβάλλει και του προσώπου που εισπράττει το ποσό, αλλά

(β) οι οποίοι δε σχετίζονται με την πώληση ή τη διάθεση αγαθών ή περιουσιακών στοιχείων, την παροχή υπηρεσιών ή την έκδοση χρεωστικών ομολόγων ή μετοχών·

"Κεντρική Τράπεζα" σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου·

"κράτος-μέλος" σημαίνει κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

"κράτος μέλος καταγωγής" σημαίνει το κράτος μέλος, που έχει χορηγήσει σχετική άδεια λειτουργίας σε τράπεζα.

"κράτος-μέλος υποδοχής" σημαίνει το κράτος-μέλος, στο οποίο τράπεζα έχει υποκατάστημα ή παρέχει διασυνοριακώς υπηρεσίες·

"μέτρα εξυγίανσης" σημαίνει τα μέτρα, τα οποία έχουν σκοπό να διαφυλάξουν ή να αποκαταστήσουν την οικονομική κατάσταση τράπεζας και είναι δυνατόν να επηρεάσουν υφιστάμενα δικαιώματα άλλων προσώπων και συμπεριλαμβάνουν, τόσο τα μέτρα που συνεπάγονται τη δυνατότητα αναστολής πληρωμών, αναστολής εκτέλεσης αποφάσεων ή μείωσης των απαιτήσεων των πιστωτών ή μετόχων της τράπεζας, όσο και τα μέτρα που προβλέπονται από τα άρθρα 198 έως 202 του περί Εταιρειών Νόμου·

"μητρική εταιρεία" και "θυγατρική εταιρεία" έχουν την έννοια που τους αποδίδεται, αντίστοιχα, από το άρθρο 148 του περί Εταιρειών Νόμου και επιπρόσθετα εταιρεία θα θεωρείται ότι είναι θυγατρική άλλης εταιρείας όταν κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας η τελευταία ασκεί ουσιαστικό έλεγχο στην προηγούμενη·

"νομικό πρόσωπο" περιλαμβάνει εταιρεία ή οποιαδήποτε ένωση προσώπων, είτε αυτή συστάθηκε στη Δημοκρατία είτε αλλού·

"πρώτος εκτελεστικός διευθυντής" σημαίνει πρόσωπο το οποίο είτε μόνο του είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα είναι υπεύθυνο κάτω από την άμεση εξουσία του διοικητικού συμβουλίου για τη διεξαγωγή των εργασιών τράπεζας, και σε περίπτωση τράπεζας άλλης από τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία, περιλαμβάνει πρόσωπο το οποίο είτε μόνο του είτε από κοινού με άλλα πρόσωπα είναι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή των εργασιών της τράπεζας αυτής στη Δημοκρατία ή τη διεξαγωγή των εργασιών της τράπεζας αυτής στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία·

"σύμβουλος" σημαίνει πρόσωπο που κατέχει τη θέση συμβούλου τράπεζας ή που έχει εξουσία να ασκεί ουσιαστικά τις ίδιες αρμοδιότητες σε σχέση με τη διεύθυνση της τράπεζας, με εκείνες που ασκούνται από σύμβουλο εταιρείας και περιλαμβάνει πρόσωπο το οποίο έχει τον έλεγχο της τράπεζας ή της μητρικής της εταιρείας ή πρόσωπο που σύμφωνα με τις οδηγίες ή διαταγές του οι σύμβουλοι της τράπεζας ή οποιοσδήποτε από αυτούς συνηθίζεται να ενεργεί:

Νοείται ότι δε θεωρείται σύμβουλος οποιοδήποτε πρόσωπο για το λόγο και μόνο ότι οι σύμβουλοι ενεργούν σύμφωνα με τις οδηγίες ή διαταγές που το εν λόγω πρόσωπο τους παρέχει υπό την επαγγελματική του ιδιότητα·

"συνδεδεμένη εταιρεία" σημαίνει εταιρεία, στην οποία τράπεζα κατέχει άμεσα ή έμμεσα μέσω συγγενικών εταιρειών ποσοστό τουλάχιστον είκοσι τοις εκατόν (20%) ή περισσότερο των ψήφων ή του κεφαλαίου της εταιρείας ή όταν η μητρική ή άλλη εταιρεία του συγκροτήματος ασκεί σε αυτή σημαντική επιρροή ή όταν οι εταιρείες βρίσκονται ή έχουν τεθεί κάτω από ενιαία διοίκηση ή έχουν διαχειριστικά, διοικητικά ή λοιπά όργανα που αποτελούνται κατά πλειοψηφία από τα ίδια πρόσωπα·

"τράπεζα" σημαίνει νομικό πρόσωπο στο οποίο χορηγήθηκε άδεια για τη διεξαγωγή τραπεζικών εργασιών δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

"τραπεζικές εργασίες" σημαίνει εργασίες οι οποίες διεξάγονται στη Δημοκρατία ή στο εξωτερικό από τη Δημοκρατία και συνίστνται στο δανεισμό χρημάτων που προέρχονται από την ανάληψη υποχρεώσεων έναντι του κοινού υπό μορφή καταθέσεων, αξιογράφων ή άλλων στοιχείων αποδεικτικών οφειλής·

"υποκατάστημα" σημαίνει τόπο εργασίας της τράπεζας, από τον οποίο η τράπεζα διεξάγει τραπεζικές εργασίες ή εργασίες αποδοχής καταθέσεων·

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

"Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου" ή κατά ταυτόσημη έννοια "Χ.Α.Κ.", σημαίνει το χρηματιστήριο που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 3 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων του 1993 έως (Αρ. 4) του 2002·