Επικοινωνία μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και Ελεγκτών

28.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα διευθετεί, τουλάχιστο μια φορά το χρόνο τριμερείς συναντήσεις με κάθε τράπεζα και τον εγκεκριμένο ελεγκτή της για συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με τις εποπτικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας και οι οποίες προκύπτουν από τον έλεγχο που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 24, περιλαμβανομένων σχετικών πτυχών των εργασιών της, του λογιστικού συστήματος, του εσωτερικού ελέγχου και του ετήσιου ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται αν το θεωρήσει επιθυμητό ή αναγκαίο προς το συμφέρον των καταθετών να διευθετεί διμερείς συναντήσεις με τους εγκεκριμένους ελεγκτές τραπεζών.

(3) Η υποχρέωση για εμπιστευτικότητα στην οποία δυνατό να υπόκειται εγκεκριμένος ελεγκτής τράπεζας δε θα θεωρείται ότι παραβιάζεται με την κοινοποίηση καλή τη πίστει προς την Κεντρική Τράπεζα, οποιασδήποτε γνώμης ή πληροφορίας που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες και ευθύνες της Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει του Νόμου αυτού, είτε αυτή παρέχεται κατόπιν δικού της αιτήματος είτε όχι.