Επικοινωνία μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας και Ελεγκτών

28.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται να διευθετεί, τριμερείς συναντήσεις με κάθε ΑΠΙ και τον εγκεκριμένο ελεγκτή της για συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με τις εποπτικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Τράπεζας και οι οποίες προκύπτουν από τον έλεγχο που διεξάγεται σύμφωνα με το άρθρο 24, περιλαμβανομένων σχετικών πτυχών των εργασιών της, του λογιστικού συστήματος, του εσωτερικού ελέγχου και του ετήσιου ισολογισμού και λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως.

(2) Η Κεντρική Τράπεζα δύναται αν το θεωρήσει επιθυμητό ή αναγκαίο προς το συμφέρον των καταθετών να διευθετεί διμερείς συναντήσεις με τους εγκεκριμένους ελεγκτές ΑΠΙ.

(3) Η υποχρέωση για εμπιστευτικότητα στην οποία δυνατό να υπόκειται εγκεκριμένος ελεγκτής ΑΠΙ δε θα θεωρείται ότι παραβιάζεται με την κοινοποίηση καλή τη πίστει προς την Κεντρική Τράπεζα, οποιασδήποτε γνώμης ή πληροφορίας που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες και ευθύνες της Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει του Νόμου αυτού, είτε αυτή παρέχεται κατόπιν δικού της αιτήματος είτε όχι.

(3Α)(α) Ο εγκεκριμένος ελεγκτής ΑΠΙ υποχρεούται να γνωστοποιεί ταχέως στην Κεντρική Τράπεζα κάθε απόφαση ή γεγονός που αφορά ΑΠΙ, των οποίων έλαβε γνώση κατά τον έλεγχό της και η οποία ή το οποίο είναι δυνατόν-

(i) να αποτελέσει ουσιαστική παράβαση των νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων οι οποίες θεσπίζουν τις προϋποθέσεις άδειας λειτουργίας ή διέπουν, ειδικά, την άσκηση της δραστηριότητας των τραπεζών,

(ii) να επηρεάσει τη συνεχή λειτουργία του ΑΠΙ, ή

(iii) να οδηγήσει σε άρνηση της έγκρισης των λογαριασμών ή σε διατύπωση επιφυλάξεων.

(β) Η αναφερόμενη στην παράγραφο (α) υποχρέωση ισχύει για εγκεκριμένο ελεγκτή ΑΠΙ όσον αφορά τα γεγονότα ή τις αποφάσεις των οποίων έλαβε γνώση κατά τον έλεγχό μιας επιχείρησης που έχει στενούς δεσμούς απορρέοντες από δεσμό ελέγχου με την ΑΠΙ.