Έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης

33Ε.-(1) Σε περίπτωση όπου αποφασίζεται η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης τράπεζας ενώ δεν έχουν ληφθεί μέτρα εξυγίανσης ή τα ληφθέντα μέτρα εξυγίανσης έχουν αποτύχει, η άδεια λειτουργίας της εν λόγω τράπεζας ανακαλείται από την Κεντρική Τράπεζα, ενώ  η τελευταία ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών όπου η τράπεζα διατηρεί υποκαταστήματα:

Νοείται ότι, όπου η Κεντρική Τράπεζα αποφασίσει να ανακαλέσει άδεια λειτουργίας τράπεζας άλλης από τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών για την εν λόγω απόφασή της, πριν την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, παρέχοντας λεπτομέρειες αναφορικά με τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.

(2) Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) δεν εμποδίζει τον εκκαθαριστή να εξακολουθήσει ορισμένες δραστηριότητες της τράπεζας στο βαθμό που απαιτείται ή ενδείκνυται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, νοουμένου ότι οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται με τη συγκατάθεση και υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας.