Έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης

33Ε.-(1) Σε περίπτωση όπου αποφασίζεται η έναρξη διαδικασίας εκκαθάρισης ΑΠΙ ενώ δεν έχουν ληφθεί μέτρα εξυγίανσης ή τα ληφθέντα μέτρα εξυγίανσης έχουν αποτύχει, η άδεια λειτουργίας του εν λόγω ΑΠΙ ανακαλείται από την Κεντρική Τράπεζα, ενώ η τελευταία ενημερώνει αμέσως τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών όπου το ΑΠΙ διατηρεί υποκαταστήματα:

Νοείται ότι, όπου η Κεντρική Τράπεζα αποφασίσει να ανακαλέσει άδεια λειτουργίας ΑΠΙ που συστάθηκε σε τρίτη χώρα, ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών για την εν λόγω απόφασή της, πριν την έναρξη της διαδικασίας εκκαθάρισης, παρέχοντας λεπτομέρειες αναφορικά με τα ενδεχόμενα αποτελέσματα της διαδικασίας αυτής.

(2) Η ανάκληση της άδειας λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) δεν εμποδίζει τον εκκαθαριστή να εξακολουθήσει ορισμένες δραστηριότητες του ΑΠΙ στο βαθμό που απαιτείται ή ενδείκνυται για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, νοουμένου ότι οι δραστηριότητες αυτές ασκούνται με τη συγκατάθεση και υπό τον έλεγχο της Κεντρικής Τράπεζας.