Συγχώνευση

16.-(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος Νόμου-

(α)Απαγορεύεται σε τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία να πωλήσει ή να διαθέσει το σύνολο ή μέρος των εργασιών της μέσω συγχώνευσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, εκτός αν εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας·

(β) απαγορεύεται σε τράπεζα εκτός από τράπεζα που συστάθηκε στη Δημοκρατία να πωλήσει ή να διαθέσει το σύνολο ή μέρος των εργασιών της που διεξάγει στη Δημοκρατία, μέσω συγχώνευσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός αν εξασφαλίσει προηγουμένως γραπτή έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας·

(2) Οποιαδήποτε έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας δυνάμει του εδαφίου (1) δυνατό να δοθεί υπό όρους που η Κεντρική Τράπεζα θα κρίνει σκόπιμο να επιβάλει.