ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ

ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

1. Αποδοχή καταθέσεων και άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων.

2. Χορήγηση πιστώσεων στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: η καταναλωτική πίστη, η ενυπόθηκη πίστη, οι πράξεις αναδόχου εισπράξεως απαιτήσεων με ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής και η χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (συμπεριλαμβανομένου του forfeiting).

3. Χρηματοδοτική μίσθωση, περιλαμβανομένης και χρηματοδότησης με ενοικιαγορά.

4. Υπηρεσίες πληρωμών, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Παροχής και Χρήσης Υπηρεσιών Πληρωμών και Πρόσβασης στα Συστήματα Πληρωμών Νόμου του 2018 [Σ.Σ: δηλαδή του Ν. 31(Ι)/2018].

5. Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής, περιλαμβανομένων ταξιδιωτικών επιταγών και επιταγών τραπεζίτη, στην έκταση που οι εργασίες αυτές δεν καλύπτονται από την παράγραφο 4.

6. Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων.

7. Συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό του ιδρύματος ή των πελατών του σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) μέσα της χρηματαγοράς περιλαμβανομένων επιταγών, συναλλαγματικών, γραμματίων και ομολόγων καταθέσεων,

(β) αγορές συναλλάγματος,

(γ) χρηματοπιστωτικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης  ή δικαιώματα προαίρεσης,

(δ) μέσα σχετικά με συνάλλαγμα και επιτόκια,

(ε) κινητές αξίες.

8. Συμμετοχές σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών.

9. Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις σχετικά με τη διάρθρωση του κεφαλαίου, τη βιομηχανική στρατηγική και συναφή θέματα και παροχή συμβουλών καθώς και υπηρεσιών στον τομέα της συγχώνευσης και της αγοράς επιχειρήσεων.

10. Μεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές.

11. Διαχείριση χαρτοφυλακίου ή παροχή συμβουλών για τη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

12. Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών.

13. Εμπορικές πληροφορίες.

14. Εκμίσθωση θυρίδων.

15. Έκδοση ηλεκτρονικού χρήματος.

Οι υπηρεσίες και δραστηριότητες που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, Τμήματα Α και Β, της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ, όταν αφορούν χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στο Παράρτημα Ι, Τμήμα Γ, της εν λόγω Οδηγίας, υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο.