ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

 

Το σχέδιο ανάκαμψης περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

(1) Σύνοψη των κύριων στοιχείων του σχεδίου και σύνοψη της συνολικής δυνατότητας ανάκαμψης·

(2) σύνοψη των ουσιωδών μεταβολών στο ΑΠΙ από τότε που υπεβλήθη το πλέον πρόσφατο σχέδιο ανάκαμψης·

(3) σχέδιο επικοινωνίας και κοινοποίησης, όπου περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο σκοπεύει το ΑΠΙ να διαχειριστεί οποιαδήποτε ενδεχόμενη αρνητική αντίδραση της αγοράς·

(4) μια σειρά δράσεων σε επίπεδο κεφαλαίων και ρευστότητας οι οποίες απαιτούνται για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση της βιωσιμότητας και της οικονομικής θέσης του ΑΠΙ·

(5) εκτίμηση του χρονοδιαγράμματος για την εκτέλεση κάθε ουσιώδους πτυχής του σχεδίου·

(6) λεπτομερή περιγραφή οποιουδήποτε ουσιώδους εμποδίου στην αποτελεσματική και έγκαιρη εκτέλεση του σχεδίου, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης του αντικτύπου στον υπόλοιπο όμιλο, στους πελάτες και στους αντισυμβαλλομένους·

(7) προσδιορισμό των κρίσιμων λειτουργιών·

(8) λεπτομερή περιγραφή των διαδικασιών για τον προσδιορισμό της αξίας και της εμπορευσιμότητας των βασικών επιχειρηματικών τομέων, των εργασιών και των περιουσιακών στοιχείων του ΑΠΙ∙

(9) λεπτομερή περιγραφή του τρόπου ενσωμάτωσης του σχεδίου ανάκαμψης στη δομή εταιρικής διακυβέρνησης του ΑΠΙ, καθώς και των πολιτικών και διαδικασιών που διέπουν την έγκριση του σχεδίου ανάκαμψης και τον προσδιορισμό των προσώπων στον οργανισμό που είναι αρμόδια για την κατάρτιση και την εφαρμογή του σχεδίου∙

(10) ρυθμίσεις και μέτρα για τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των ιδίων κεφαλαίων του ΑΠΙ∙

(11) ρυθμίσεις και μέτρα για τη διασφάλιση ότι το ΑΠΙ έχει επαρκή πρόσβαση σε έκτακτες πηγές χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων πηγών ρευστότητας, της αξιολόγησης των διαθέσιμων εξασφαλίσεων και της αξιολόγησης της πιθανότητας μεταφοράς ρευστότητας μεταξύ των οντοτήτων του ομίλου και των επιχειρηματικών τομέων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι μπορεί να συνεχίσει τη διεκπεραίωση των εργασιών του και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές καθίστανται απαιτητές∙

(12) ρυθμίσεις και μέτρα για τη μείωση του κινδύνου και της μόχλευσης∙

(13) ρυθμίσεις και μέτρα για την αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων∙

(14) ρυθμίσεις και μέτρα για την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών τομέων∙

(15) ρυθμίσεις και μέτρα που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της συνεχούς πρόσβασης στις υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών∙

(16) ρυθμίσεις και μέτρα που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της συνεχούς λειτουργίας των λειτουργικών διαδικασιών του ΑΠΙ, συμπεριλαμβανομένης της υποδομής και των υπηρεσιών πληροφορικής∙

(17) προπαρασκευαστικές ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της πώλησης στοιχείων ενεργητικού ή επιχειρηματικών τομέων εντός κατάλληλου χρονικού πλαισίου για την αποκατάσταση της οικονομικής ευρωστίας∙

(18) άλλες διοικητικές ενέργειες ή στρατηγικές για την αποκατάσταση της οικονομικής ευρωστίας και εκτίμηση του αναμενόμενου οικονομικού αποτελέσματος των εν λόγω ενεργειών ή στρατηγικών∙

(19) προπαρασκευαστικά μέτρα που έχει λάβει ή σκοπεύει να λάβει το ΑΠΙ προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή του σχεδίου ανάκαμψης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι αναγκαία για να καταστήσουν δυνατή την έγκαιρη ανακεφαλαιοποίηση του ΑΠΙ∙

(20) πλαίσιο δεικτών που προσδιορίζει τα σημεία στα οποία δύναται να αναληφθούν οι κατάλληλες ενέργειες που αναφέρονται στο σχέδιο.