ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

(1) Επιπρόσθετα από τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον λειτουργικό κίνδυνο, η εξέταση και αξιολόγηση που πραγματοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει των εδαφίων (6) έως (9Α) του άρθρου 26 καλύπτει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

(α) τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που διεξάγονται σύμφωνα με το Άρθρο 177 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 από τα ΑΠΙ που εφαρμόζουν τη μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων,

(β) το βαθμό έκθεσης των ΑΠΙ σε κίνδυνο συγκέντρωσης καθώς και τη διαχείριση των κινδύνων αυτών, περιλαμβανομένης της συμμόρφωσης των ΑΠΙ με τις απαιτήσεις του τέταρτου μέρους του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και της περί Ρυθμίσεων Διακυβέρνησης και Διαχείρισης Πιστωτικών Ιδρυμάτων Οδηγίας του 2014,

(γ) την αρτιότητα, την καταλληλότητα και τον τρόπο εφαρμογής των πολιτικών και διαδικασιών των ΑΠΙ για τη διαχείριση του υπολειπόμενου κινδύνου που συνδέεται με τη χρήση αναγνωρισμένων τεχνικών μείωσης του πιστωτικού κινδύνου,

(δ) το βαθμό στον οποίο είναι επαρκή τα ίδια κεφάλαια που διατηρεί το ΑΠΙ σε σχέση με στοιχεία ενεργητικού που έχει τιτλοποιήσει, λαμβανομένης υπόψη της οικονομικής ουσίας της συναλλαγής και του επιτευχθέντος βαθμού μεταφοράς κινδύνου,

(ε) την έκθεση σε κίνδυνο ρευστότητας που αναλαμβάνουν τα ΑΠΙ και τη μέτρηση και διαχείριση αυτού, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης αναλύσεων εναλλακτικών σεναρίων, της διαχείρισης παραγόντων που μειώνουν τον κίνδυνο (ειδικά το επίπεδο, τη σύνθεση και την ποιότητα των αποθεμάτων ρευστότητας) και αποτελεσματικών σχεδίων έκτακτης ανάγκης,

(στ) τις επιπτώσεις της διαφοροποίησης και τον τρόπο με τον οποίο οι επιπτώσεις αυτές παραμετροποιούνται στο σύστημα μέτρησης κινδύνων,

(ζ) τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων ακραίων καταστάσεων που διεξάγουν τα ΑΠΙ που χρησιμοποιούν εσωτερικό υπόδειγμα για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο αγοράς βάσει του Τρίτου Μέρους Τίτλος IV Κεφάλαιο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,

(η) τη γεωγραφική θέση των ανοιγμάτων των ΑΠΙ,

(θ) το επιχειρηματικό μοντέλο του ΑΠΙ.

(2)(α) Για τους σκοπούς  της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1), η Κεντρική Τράπεζα διεξάγει σε τακτά διαστήματα περιεκτική αξιολόγηση του συνόλου της διαχείρισης του κινδύνου ρευστότητας από τα ΑΠΙ και προάγει την ανάπτυξη χρηστών εσωτερικών μεθοδολογιών.

(β) Κατά τη διεξαγωγή αξιολογήσεων όπως αναφέρονται στην παράγραφο (α), η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει υπόψη το ρόλο που διαδραματίζουν τα ΑΠΙ στις χρηματοοικονομικές αγορές και λαμβάνει δεόντως υπόψη τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των αποφάσεών της στη σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος σε όλα τα άλλα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη.

(3)(α) Η Κεντρική Τράπεζα ελέγχει κατά πόσο ΑΠΙ παράσχει έμμεση υποστήριξη σε  τιτλοποίηση.

(β) Εάν διαπιστωθεί ότι ΑΠΙ έχει παράσχει πάνω από μία φορά έμμεση υποστήριξη, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα που αντικατοπτρίζουν την αυξημένη προσδοκία ότι το ΑΠΙ θα παράσχει μελλοντικά υποστήριξη στις τιτλοποιήσεις του και δεν θα μπορέσει να επιτύχει ουσιαστική μεταφορά του κινδύνου.

(4) Για τους σκοπούς της αξιολόγησης που πρέπει να γίνει βάσει του εδαφίου (8) του άρθρου 26, η Κεντρική Τράπεζα εξετάζει εάν οι αναπροσαρμογές αξίας που έχουν πραγματοποιηθεί για θέσεις ή χαρτοφυλάκια στο χαρτοφυλάκιο συναλλαγών, σύμφωνα με το Άρθρο 105 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, επιτρέπουν στο ΑΠΙ να πωλήσει ή να αντισταθμίσει τις θέσεις του σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να υποστεί σημαντικές ζημίες υπό κανονικές συνθήκες αγοράς.

(5)(α) Η εξέταση και αξιολόγηση που πραγματοποιείται από την Κεντρική Τράπεζα περιλαμβάνει την έκθεση του ΑΠΙ σε κίνδυνο επιτοκίου ο οποίος απορρέει από τις μη σχετιζόμενες με το χαρτοφυλάκιο συναλλαγών δραστηριότητές τους.

(β) Οι εποπτικές εξουσίες ασκούνται τουλάχιστον στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(i) εφόσον η οικονομική αξία των μετοχών ΑΠΙ, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 68 της Οδηγίας Διακυβέρνησης, μειώνεται κατά περισσότερο από το 15% του οικείου κεφαλαίου της Κατηγορίας 1 ως αποτέλεσμα αιφνίδιας και μη αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, όπως ορίζεται σε οποιοδήποτε εκ των έξι (6) εποπτικών σεναρίων διαταραχών που εφαρμόζονται στα επιτόκια,

(ii) εφόσον ένα ΑΠΙ αντιμετωπίσει μεγάλη μείωση στα καθαρά του έσοδα από τόκους, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 68 της Οδηγίας Διακυβέρνησης, ως αποτέλεσμα αιφνίδιας και μη αναμενόμενης μεταβολής των επιτοκίων, όπως ορίζεται σε οποιοδήποτε εκ των δύο (2) εποπτικών σεναρίων διαταραχών που εφαρμόζονται στα επιτόκια.

(γ) Ανεξάρτητα από την παράγραφο (β), η Κεντρική Τράπεζα δεν υποχρεούται να ασκεί εποπτικές εξουσίες όταν κρίνει, βάσει της εξέτασης και της αξιολόγησης που αναφέρονται στο παρόν εδάφιο, ότι η διαχείριση στην οποία προβαίνει το ΑΠΙ έναντι του κινδύνου επιτοκίου που προκύπτει από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου συναλλαγών είναι επαρκής και ότι το ΑΠΙ δεν είναι υπερβολικά εκτεθειμένο στον κίνδυνο επιτοκίου που προκύπτει από δραστηριότητες εκτός χαρτοφυλακίου.

(δ) Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, “εποπτικές εξουσίες” σημαίνει τις εξουσίες στις οποίες αναφέρεται το άρθρο 30(1)(β)(vi), (vii), (viii), (ix) και (x) και (η), (θ), (ι), (ια), (ιβ), (ιγ) και (ιδ) του παρόντος Νόμου ή την εξουσία καθορισμού παραδοχών για την ανάπτυξη υποδειγμάτων και παραμέτρων, πλην εκείνων που προσδιορίζονται από την ΕΑΤ σύμφωνα με το Άρθρο 98, παράγραφος 5α, στοιχείο β) της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ που πρέπει να αποτυπώνονται από τα ΑΠΙ στον υπολογισμό τους όσον αφορά την οικονομική αξία των μετοχών σύμφωνα με την παράγραφο 68 της Οδηγίας Διακυβέρνησης.

(6)(α) Η εξέταση και αξιολόγηση που πραγματοποιεί η Κεντρική Τράπεζα περιλαμβάνει την έκθεση των ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία στον κίνδυνο υπερβολικής μόχλευσης όπως αντικατοπτρίζεται από δείκτες υπερβολικής μόχλευσης, συμπεριλαμβανομένου του δείκτη μόχλευσης που καθορίζεται σύμφωνα με το Άρθρο 429 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.

(β) Για τον καθορισμό της επάρκειας του δείκτη μόχλευσης των ΑΠΙ και των διευθετήσεων, στρατηγικών, διαδικασιών και μηχανισμών που εφαρμόζουν τα ΑΠΙ για τη διαχείριση του κινδύνου υπερβολικής μόχλευσης, η Κεντρική Τράπεζα λαμβάνει υπόψη το επιχειρηματικό μοντέλο των ΑΠΙ.

(7)(α) Η εξέταση και αξιολόγηση που πραγματοποιεί η Κεντρική Τράπεζα περιλαμβάνει τις διευθετήσεις διακυβέρνησης των ΑΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία, την εταιρική τους κουλτούρα, τις εταιρικές τους αξίες και την ικανότητα των μελών του διοικητικού οργάνου να εκτελούν τα καθήκοντά τους.

(β) Κατά την εξέταση και αξιολόγηση αυτή, η Κεντρική Τράπεζα έχει τουλάχιστον πρόσβαση στις ημερήσιες διατάξεις και τα δικαιολογητικά έγγραφα των συνεδριάσεων του διοικητικού οργάνου και των επιτροπών αυτού καθώς και τα αποτελέσματα της εσωτερικής ή εξωτερικής αξιολόγησης της επίδοσης του διοικητικού οργάνου.