Επίδοση ειδοποίησης σε αδικοπραγούντες

5.-(1) Αν αστυνομικός θεωρεί ότι πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδώσει μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος στο πρόσωπο αυτό γραπτή ειδοποίηση, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό στο εν λόγω πρόσωπο την ευκαιρία να απαλλαχθεί από οποιαδήποτε ενοχή για το πιο πάνω αδίκημα, αφού πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο. Καμιά δίωξη δεν ασκείται, αν το εξώδικο πρόστιμο καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πριν από την πάροδο τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, εάν το πρόσωπο που διαπράττει ή έχει διαπράξει το εν λόγω αδίκημα είναι νομικό πρόσωπο, η γραπτή ειδοποίηση δύναται να επιδοθεί σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ενεργεί εκ μέρους ή κατ’ εντολήν του και σε τέτοια περίπτωση θεωρείται ότι επιδόθηκε δεόντως στο νομικό πρόσωπο που διέπραξε το αδίκημα.

(1Α) Αν αστυνομικός διαπιστώσει ότι το πρόσωπο που διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 11Α, είναι πολίτης κράτους μέλους, τότε για να διασφαλισθεί η τήρηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων του, η γραπτή ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) επιδίδεται στο πρόσωπο αυτό στη γλώσσα του εγγράφου του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος, εφόσον είναι διαθέσιμη, ή σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους ταξινόμησης.

(2) Η εξουσία που χορηγείται σε αστυνομικό, με βάση το εδάφιο (1), χορηγείται-

(α) Σε τροχονόμο ή σε άλλο υπάλληλο δήμου, για αδικήματα σε σχέση με καθήκοντα που καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, δυνάμει του περί Δήμων Νόμου, ως κατάλληλα να εκτελούνται από αυτόν και για αδικήματα που αφορούν σε παραβίαση του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(β) Σε έπαρχο ή σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης αρμόδιο για την εφαρμογή νόμων ή διοικητικών πράξεων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες ή σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του επάρχου ή του λειτουργού αυτού.

(γ) Σε Τουριστικό Λειτουργό ή Λειτουργό Επιθεώρησης του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, δεόντως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(δ) Σε Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Κτηνιατρικό Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, μόνο για αδικήματα δυνάμει του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα IV.

(ε) Σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό για αδικήματα δυνάμει των διατάξεων του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(στ) Σε εξουσιοδοτημένο λειτουργό για αδικήματα που διαπράττονται δυνάμει των διατάξεων του περί Λοιμοκάθαρσης Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και Διαταγμάτων.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), στην περίπτωση εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος της άγρας πελατών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 188Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η εξουσία που χορηγείται σε αστυνομικό με βάση το εδάφιο (1) χορηγείται-

(α) σε τροχονόμο ή άλλο υπάλληλο δήμου, εξουσιοδοτημένο από τον οικείο δήμαρχο, στα όρια του οικείου δήμου,

(β) σε πρόσωπο που κατέχει τη θέση επιθεωρητή στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού εκτός δημοτικών ορίων,

(γ) σε κάθε πρόεδρο κοινοτικού συμβουλίου, στα όρια της οικείας κοινότητας,

(δ) σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης δεόντως εξουσιοδοτημένο από την οικεία αρχή.

(4) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), στην περίπτωση εξώδικης ρύθμισης των αδικημάτων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 8 του περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής Ήχου) Νόμου του 2016, η εξουσία που χορηγείται σε αστυνομικό με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1) χορηγείται σε επιθεωρητή ηχητικής ρύπανσης δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 2 του εν λόγω Νόμου.