Επίδοση ειδοποίησης σε αδικοπραγούντες

5.-(1) Αν αστυνομικός θεωρεί ότι πρόσωπο διαπράττει ή έχει διαπράξει αδίκημα που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δύναται να επιδώσει μέσα σε χρονικό διάστημα σαράντα πέντε ημερών από την ημερομηνία διάπραξης του αδικήματος στο πρόσωπο αυτό γραπτή ειδοποίηση, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, προσφέροντας με τον τρόπο αυτό στο εν λόγω πρόσωπο την ευκαιρία να απαλλαχθεί από οποιαδήποτε ενοχή για το πιο πάνω αδίκημα, αφού πληρώσει το εξώδικο πρόστιμο. Καμιά δίωξη δεν ασκείται, αν το εξώδικο πρόστιμο καταβληθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πριν από την πάροδο τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της ειδοποίησης.

(2) Η εξουσία που χορηγείται σε αστυνομικό, με βάση το εδάφιο (1), χορηγείται-

(α) Σε τροχονόμο ή σε άλλο υπάλληλο δήμου, αλλά μόνο για αδικήματα σε σχέση με καθήκοντα που καθορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, δυνάμει του περί Δήμων Νόμου, ως κατάλληλα να εκτελούνται από αυτόν.

(β) Σε έπαρχο ή σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης αρμόδιο για την εφαρμογή νόμων ή διοικητικών πράξεων που περιλαμβάνονται στους Πίνακες ή σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους του επάρχου ή του λειτουργού αυτού.

(γ) Σε Τουριστικό Λειτουργό ή Λειτουργό Επιθεώρησης του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού, δεόντως εξουσιοδοτημένο για το σκοπό αυτό από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(δ) Σε Κτηνιατρικό Λειτουργό ή Κτηνιατρικό Επιθεωρητή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, δεόντως εξουσιοδοτημένο από το Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, μόνο για αδικήματα δυνάμει του περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων Νόμου, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, τα οποία καθορίζονται στον Πίνακα IV.

(ε) Σε Υγειονομικό Επιθεωρητή, για αδικήματα σε σχέση με καθήκοντα που καθορίζονται από τους περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμους του 2002 έως 2009, όπως εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, και από τους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτών.

(3) Ανεξαρτήτως των διατάξεων του εδαφίου (2), στην περίπτωση εξώδικης ρύθμισης του αδικήματος της άγρας πελατών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 188Α του περί Ποινικού Κώδικα Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, η εξουσία που χορηγείται σε αστυνομικό με βάση το εδάφιο (1) χορηγείται-

(α) σε τροχονόμο ή άλλο υπάλληλο δήμου, εξουσιοδοτημένο από τον οικείο δήμαρχο, στα όρια του οικείου δήμου,

(β) σε πρόσωπο που κατέχει τη θέση επιθεωρητή στον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού εκτός δημοτικών ορίων,

(γ) σε κάθε πρόεδρο κοινοτικού συμβουλίου, στα όρια της οικείας κοινότητας,

(δ) σε λειτουργό αρχής τοπικής διοίκησης δεόντως εξουσιοδοτημένο από την οικεία αρχή.