Προστασία προσωπικών δεδομένων

11Γ. (1) Οι διατάξεις  του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου εφαρμόζονται στα προσωπικά δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διασφαλίζει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, διορθώνονται εντός εύλογης προθεσμίας στην περίπτωση που αυτά είναι ανακριβή ή διαγράφονται ή κλειδώνονται εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 12 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και ορίζει προθεσμία για την αποθήκευση των δεδομένων αυτών σύμφωνα με το άρθρο 4 του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(3) Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διασφαλίζει ότι όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς του εδαφίου (2) του άρθρου 11Α του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι,  για την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, των οποίων τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο  εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου.

(4) Όλες οι διατάξεις για την προστασία των δεδομένων που περιλαμβάνονται στις Αποφάσεις 2008/615/ΔΕΥ και 2008/616/ΔΕΥ εφαρμόζονται και επί των προσωπικών δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα να πληροφορείται  σχετικά με τα προσωπικά του δεδομένα τα οποία καταγράφηκαν στη Δημοκρατία, ως κράτους μέλους ταξινόμησης και τα οποία διαβιβάστηκαν στο κράτος μέλος της παράβασης, περιλαμβανομένης της ημερομηνίας της αίτησης και της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους παράβασης.