Έκδοση Κανονισμών

12. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να ρυθμίσει με την έκδοση Κανονισμών οποιοδήποτε ζήτημα είναι συναφές με την εφαρμογή του Νόμου αυτού και ειδικότερα-

(α)  τον τύπο της ειδοποίησης η οποία περιλαμβάνει και τον τόπο πληρωμής του εξώδικου προστίμου.

(β) Τα καθήκοντα των αστυνομικών και άλλων λειτουργών, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(γ) Γενικά κάθε ζήτημα που χρήζει καθορισμού, δυνάμει του παρόντος Νόμου.