Εκθέσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

11Β. (1) Η Αστυνομία υποβάλλει ολοκληρωμένη έκθεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως την 6η Μαΐου 2016 και ακολούθως κάθε δύο (2) έτη.

(2) Η ολοκληρωμένη έκθεση περιλαμβάνει -

(α) Τον αριθμό των αυτοματοποιημένων αναζητήσεων που διεξήχθησαν από την Αστυνομία και απεστάλησαν στο εθνικό σημείο επαφής του κράτους μέλους ταξινόμησης μετά από παραβάσεις που διαπράχθηκαν στο έδαφος της Δημοκρατίας, καθώς και το είδος των παραβάσεων για τις οποίες υποβλήθηκαν αιτήσεις και τον αριθμό των αιτήσεων που δεν απαντήθηκαν· και

(β) περιγραφή της κατάστασης  στη Δημοκρατία όσον αφορά την αντιμετώπιση τροχαίων παραβάσεων σχετικά με την οδική ασφάλεια, με βάση το ποσοστό τέτοιων παραβάσεων που συνοδεύονται από γραπτή ειδοποίηση.