Διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Δημοκρατίας και άλλων κρατών μελών

11A. (1) Για σκοπούς εφαρμογής των άρθρων 11Α, 11Β και 11Γ, ως εθνικό σημείο επαφής της Δημοκρατίας ορίζεται το Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

(2) Η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Δημοκρατίας και των άλλων κρατών μελών σχετικά με τις πιο κάτω τροχαίες παραβάσεις, επιτρέπεται όταν οι εν λόγω παραβάσεις διαπράττονται στη Δημοκρατία με όχημα που έχει αριθμό κυκλοφορίας κράτους μέλους άλλου από τη Δημοκρατία:

(α)  Υπέρβαση ορίου ταχύτητας·

(β)  μη χρήση της ζώνης ασφαλείας·

(γ)  παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη·

(δ)  οδήγηση σε κατάσταση μέθης·

(ε)  οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών·

(στ)  μη χρήση προστατευτικού κράνους·

(ζ)  χρήση απαγορευμένης λωρίδας· και

(η)  παράνομη χρήση κινητού τηλεφώνου ή άλλης συσκευής επικοινωνίας κατά την οδήγηση.

(3) Για την έρευνα των προβλεπόμενων στο εδάφιο (2) τροχαίων παραβάσεων που αφορούν την οδική ασφάλεια, το Τμήμα Οδικών Μεταφορών επιτρέπει στα εθνικά σημεία επαφής των άλλων κρατών μελών, την πρόσβαση στο Βιβλίο Εγγραφής Μηχανοκινήτων Οχημάτων, με εξουσία να διεξάγουν, μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος πληροφοριών για οχήματα και άδειες οδήγησης (Eucaris) σύμφωνα με το άρθρο 15 της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, αυτοματοποιημένη έρευνα όσον αφορά-

(α) Δεδομένα που αφορούν οχήματα, και

(β) δεδομένα που αφορούν ιδιοκτήτες ή κατόχους οχημάτων.

(4) Τα προβλεπόμενα στις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (3) δεδομένα που είναι αναγκαία για την έρευνα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που εκτίθενται στον Πίνακα VIII.

(5) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος της παράβασης, κάθε έρευνα υπό τη μορφή εξερχόμενων αιτήσεων διεξάγεται από την Αστυνομία μέσω του εθνικού σημείου επαφής χρησιμοποιώντας τον πλήρη αριθμό εγγραφής του οχήματος.

(6) Οι προβλεπόμενες στο εδάφιο (5) έρευνες διεξάγονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 του Παραρτήματος της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, εκτός ως προς τα δεδομένα που εκτίθενται στο σημείο 1 του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, για τα οποία εφαρμόζεται o Πίνακας VIII του παρόντος Νόμου.

(7) Σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος της παράβασης, η Αστυνομία χρησιμοποιεί τα δεδομένα που έλαβε για να εντοπίσει το πρόσωπο που ευθύνεται προσωπικά για τις προβλεπόμενες στο εδάφιο (2) τροχαίες παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια.

(8) Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται με διαλειτουργικά ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν άλλες βάσεις δεδομένων.

(9) Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών διασφαλίζει ότι η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται κατά τρόπο ασφαλή και οικονομικά αποδοτικό και διασφαλίζει επίσης την ασφάλεια και προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων, με την κατά το δυνατό χρήση υφιστάμενων λογισμικών εφαρμογών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ, καθώς και τροποποιημένων εκδόσεων των εν λόγω λογισμικών εφαρμογών, σύμφωνα με τον Πίνακα VIII του παρόντος Νόμου και με τα σημεία 2 και 3 του Κεφαλαίου 3 του Παραρτήματος της Απόφασης 2008/616/ΔΕΥ.

(10) Οι τροποποιημένες εκδόσεις των λογισμικών εφαρμογών διασφαλίζουν τόσο την επιγραμμική ανταλλαγή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, όσο και την ανταλλαγή παρτίδων δεδομένων και η τελευταία επιτρέπει την ανταλλαγή πολλαπλών αιτήσεων ή απαντήσεων σε ένα μόνο μήνυμα.