ΠΙΝΑΚΑΣ VI

ΠΙΝΑΚΑΣ VΙ
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

Περιγραφή αδικήματος και καθορισμένο πρόστιμο Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών (’ρθρο/ Κανονισμός)
1. Ταχύτητα – παράβαση πέραν ή κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας Εδάφια (2) και (3) του άρθρου 6 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου
(α) παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου μέχρι 30% του επιτρεπόμενου €2 ανά χιλιόμετρο
(β) παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου από 31% μέχρι 50% του επιτρεπόμενου €3 ανά χιλιόμετρο
(γ) παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου από 51% μέχρι 75% του επιτρεπόμενου €5 ανά χιλιόμετρο
2. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης ’ρθρο 5 του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου του 1986
(α) Για οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5(2)(α) του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου του 1986:
(ι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο στο νόμο όριο και είναι μικρότερη των 36 μg/100ml ή των 82 mg/100ml, αντίστοιχα, €125
(ιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 35 μg/100ml ή των 81 mg/100ml, αντίστοιχα και είναι μικρότερη των 56 μg/100ml ή των 127 mg/100ml, αντίστοιχα, €250
(ιιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 55 μg/100ml ή τα 126 mg/100ml αντίστοιχα αλλά είναι μικρότερη των 71 μg/100ml ή των 161 mg/100ml αντίστοιχα∙ €500
(β) Για οδηγούς που αναφέρονται στο άρθρο 5(2)(β) του περί Οδικής Ασφάλειας Νόμου του 1986:
(ι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο στο νόμο όριο και είναι μικρότερη των 23 ΅g/100ml ή των 52 mg/100ml αντίστοιχα, €125
(ιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 22 ΅g/100ml ή τα 51 mg/100ml αντίστοιχα, αλλά είναι ΅ικρότερη των 36 ΅g/100ml ή των 82mg/100ml αντίστοιχα, €250
(ιιι) σε περίπτωση που η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 35 ΅g/100ml ή τα 81 mg/100ml αντίστοιχα, αλλά είναι ΅ικρότερη των 56 ΅g/100ml ή των 127 mg/100ml αντίστοιχα. €500
3. Συνδυασμός παράβασης ορίου ταχύτητας και οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλης Εδάφιο (8) του άρθρου 6 του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμου
Εκδίδονται δύο εξώδικα πρόστιμα, ένα για κάθε παράβαση, ανάλογα με την περίπτωση του συνδυασμού των παραβάσεων σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις περιπτώσεις των αδικημάτων με αύξοντες αριθμούς 1 και 2 του παρόντος Πίνακα.