ΠΙΝΑΚΑΣ V - ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ V

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΔΗΓΗΣΗ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ

Αυξ.Αρ. Περιγραφή αδικήματος
και καθορισμένο πρόστιμο
Νόμος ή Δευτερογενής Νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων Κανονισμών Άρθρο/
Κανονισμός
1. Ταχύτητα – παράβαση πέραν ή κάτω του επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας Περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος Άρθρο 6(2) και 6(3)
(α)Παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου μέχρι 30% του επιτρεπόμενου €1 ανά χιλιό-μετρο
(β) Παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου από 31% μέχρι 50% του επιτρεπόμενου €2 ανά χιλιό-μετρο
(γ) Παράβαση ανώτατου ή κατώτατου ορίου από 51% μέχρι 75% του επιτρεπόμενου €3 ανά χιλιό-μετρο
2. Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης – η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο όριο Περί Οδικής Ασφάλειας Νόμος Άρθρο 5
(α) Η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει το καθορισμένο στο νόμο όριο και είναι μικρότερη των 36μ g/100ml ή των 82mg/100ml, αντίστοιχα €100
(β) η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 35μ g/100ml ή τα 80mg/100ml, αντίστοιχα και και είναι μικρότερη  των 56μ g/100ml ή των 127mg/100ml, αντίστοιχα €200
(γ) η αναλογία αλκοόλης στην εκπνοή ή στο αίμα υπερβαίνει τα 55μ g/100ml ή τα 125mg/100ml, αντίστοιχα και είναι μικρότερη των 71μ g/100ml ή 161mg/100ml, αντίστοιχα €300.