ΠΙΝΑΚΑΣ IV - ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ IV

ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΩΝ

ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Τα αδικήματα κατά παράβαση των άρθρων/κανονισμών που εκτίθενται στη δεύτερη στήλη των Νόμων ή Κανονισμών που αναφέρονται στην πρώτη στήλη ρυθμίζονται εξώδικα με το πρόστιμο που αναφέρεται στην τρίτη στήλη.

ΝΟΜΟΙ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΡΘΡΑ/ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣΤΙΜΟ
Ο περί:
Ζώων (Πιστοποιητικό) Νόμος, Κεφ. 29. 4, 5 και 6 £20
Κυνών Νόμος, Κεφ. 52 και Νόμοι 56 του 1964, 37 του 1969, 30 του 1971, 41 του 1977, 38 του 1985 και 38 του 1986. 7 £20
Προστασίας της Παραλίας Νόμος, Κεφ. 59 και Νόμοι 22 του 1961, 17 του 1964, 8 του 1972, 52 του 1975, 21 του 1987, 126 του 1989,11 του 1990, 251 του 1990,40 του 1991, 87 του 1991, 234 του 1991, 15(Ι) του 1992, 41(Ι) του 1992, 61(Ι) του 1992, 103(Ι) του 1992, 7(Ι) του 1993, 19(Ι) του 1993, 27(Ι) του 1993, 37(Ι) του 1993, 4(Ι) του 1994, 34(Ι) του 1994, 51(Ι) του 1994, 75(Ι) του 1994. 3 £50
Προστασίας των Ελαίων και άλλων Προϊόντων Νόμος, Κεφ.76 και Νόμος 35 του 1980. 4 και 5 £5
Δημοσίων Ποταμών (Προστασία) Νόμος, Κεφ. 82. 5 £15
Δημοσίων Οδών Νόμος, Κεφ. 83 και Νόμος Α2/1960. 3(ε) και 3(ια) £20
Προβάτων και Αιγών (Αδεια ποιμένων και Έλεγχος) Νόμος, Κεφ. 91 και Νόμοι 61 του 1965, 63 του 1970 και 64 του 1989. 3, 5,7,12 και 13 £20
Αρδευτικών Συνδέσμων (Ιδιωτικό Νερό) Νόμος, Κεφ. 115 και Νόμοι 13 του 1968, 6 του 1978,156 του 1989 και 62(Ι) του 1995. 28 £20
Δημόσιας Υγείας (Χωρίων) Νόμος, Κεφ. 259 και Νόμοι 81 του 1963, 5 του 1983, 71 του 1987, 169 του 1991, 37(Ι) του 1992, 84(Ι) του 1992 και 89(Ι) του 1994. 7 και 11 £15
Αγροφυλάκων Νόμος, Κεφ. 287 και Νόμοι 5 του 1961, 49 του 1969, 27 του 1972, 109 του 1973, 112 του 1985 και 6 του 1990. 46 £10
Κυβερνητικών Υδατικών Έργων Νόμος, Κεφ. 341 και Νόμοι 129 του 1968, 51 του 1972, 1 του 1977, 50(Ι) του 1994 και 1(Ι) του 1996. 28 £10
Αρδευτικών Τμημάτων (Χωρία) Νόμος, Κεφ. 342 και Νόμοι 130 του 1968, 5 του 1978 και 47 του 1991. 38 £20
Υδατοπρομήθειας Χωρίων για Οικιακούς Σκοπούς Νόμος, Κεφ. 349 και Νόμος 66 του 1990. 31 £20
Φρεάτων Νόμος, Κεφ. 351 και Νόμοι 47 του 1961, 19 του 1962, 88 του 1984 και 7 του 1992. 13 £20
Υδατοπρομήθειας (Ειδικά Μέτρα) Νόμοι, 32 του 1964, 35 του 1965,17 του 1975 και 209 του 1990. 4, 5 και 7 £20

Δήμων Νόμοι.

(111 του 1985, 1 του 1986, 8 του 1986, 25 του 1986, 39 του 1986, 50 του 1986,114 του 1986, 121 του 1986, 149 του 1986, 14 του 1987, 63 του 1987,165 του 1987, 320 του 1987, 39 του 1988, 204 του 1988,119 του 1990,143 του 1991, 190 του 1991, 223 του 1991, 40(Ι) του 1992, 54(Ι) του 1992, 87(Ι) του 1992, 23(Ι) του 1994, 37(Ι) του 1995, και 8(Ι) του 1996.

124(Ι)(α)

124(Ι)(γ)

124(Ι)(δ)

124(Ι)(στ)(ϊ)-(ν)

124(Ι)(ζ)

124(Ι)(η)

124(Ι)(θ)

124(Ι)(ι)

124(Ι)(ια)

124(Ι)(ιβ)

124(Ι)(ιγ)

£15

£15

£15

£15

£15

£15

£15

£15

£15

£15

£15

Αποφυγής της Ρύπανσης Δημοσίων Δρόμων και Δημοσίων Χώρων Νόμος (Αρ. 19(Ι) του 1992). 3 £20
Ο περί Λοιμοκάθαρσης Νόμος, (Κεφ. 260), όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και οι δυνάμει αυτού εκδιδόμενοι Κανονισμοί και Διατάγματα. 6, 6Α και 7 €300