Εγγραφή Κέντρων

4.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, κάθε αίτηση για την εγγραφή Κέντρου  υποβάλλεται στο Διευθυντή, σε καθορισμένο έντυπο και συνοδεύεται με τα έγγραφα που καθορίζονται σε Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Στις περιπτώσεις που ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο ή σώμα ή ομάδα προσώπων, με ή χωρίς νομική προσωπικότητα, η αίτηση για εγγραφή στο έντυπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1), υποβάλλεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του νομικού προσώπου, σώματος ή ομάδας προσώπων και πρέπει να καθορίζεται επακριβώς στην  αίτηση  για εγγραφή ο ιδιοκτήτης του υποστατικού στο οποίο η αίτηση αφορά, καθώς και το πρόσωπο το οποίο θα είναι Διευθύνον Πρόσωπο του Κέντρου.

(3)(α) Σε περίπτωση που το Κέντρο για το οποίο γίνεται η αίτηση σύμφωνα με το εδάφιο (1) συμμορφώνεται με τις διατάξεις των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση τον παρόντα Νόμο, τότε ο Διευθυντής εγγράφει το Κέντρο σε μητρώο και εκδίδει πιστοποιητικό για την εγγραφή αυτή.

(β)(i) Για κάθε αίτηση που υποβάλλεται για εγγραφή Κέντρου αποστέλλεται το ταχύτερο προς τον αιτητή βεβαίωση παραλαβής στην οποία αναφέρεται η προθεσμία εξέτασης της αίτησης, όπως αυτή καθορίζεται στο εδάφιο (5), και σε περίπτωση που υπολείπονται απαραίτητα έγγραφα για την εξέταση της αίτησης, παράθεση των εγγράφων που ελλείπουν και τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε καθορισμένη προθεσμία που καθορίζεται στη βεβαίωση αυτή.

(ii) Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ελλείποντα έγγραφα εντός της καθορισμένης προθεσμίας, ο χρόνος που καθορίζεται στο εδάφιο (5) εντός του οποίου πρέπει να εξεταστεί η αίτηση αναστέλλεται μέχρι την προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων.

(5) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται εξετάζεται μέσα σε τέσσερις μήνες και η προθεσμία αρχίζει από τη χρονική στιγμή της υποβολής όλων των απαιτουμένων εγγράφων.

(6) Σε περίπτωση που ο Διευθυντής δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας που προβλέπεται στο εδάφιο (5), η άδεια δεν θεωρείται ως χορηγηθείσα.

(7) Ο Διευθυντής μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή του Κέντρου που αναφέρεται στην αίτηση, αν διαπιστώσει ότι -

(α) για λόγους που αφορούν τις υγειονομικές συνθήκες, τη θέση, την πυρασφάλεια, την κατασκευή, τη διαρρύθμιση, την αναγκαία επιδιόρθωση, τη συντήρηση, τη γενική κατάσταση, τον εξοπλισμό του υποστατικού του Κέντρου, αυτό δεν είναι κατάλληλο για χρήση ή λειτουργία, όπως περιγράφεται στην αίτηση·

(β) ο τρόπος με τον οποίο ο αιτητής ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από αυτόν διευθύνει ή προτίθεται να διευθύνει το Κέντρο είναι τέτοιος που δεν παρέχει υπηρεσίες ή διευκολύνσεις οι οποίες σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου πρέπει να παρέχονται στους ενοίκους του Κέντρου αυτού.