Ανάρτηση πιστοποιητικού εγγραφής

5. Κάθε πιστοποιητικό εγγραφής που εκδίδεται σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 4 αναρτάται σε περίοπτη θέση μέσα στο Κέντρο στο οποίο αυτό αναφέρεται.