Εγγραφή Κέντρων

4.-(1) Κάθε αίτηση για εγγραφή Κέντρου υποβάλλεται από τον Ιδιοκτήτη του Κέντρου (που στο εξής θα αναφέρεται ως “ο αιτητής”) στο Διευθυντή σε καθορισμένο έντυπο.

(2) Στο έντυπο που αναφέρεται στο εδάφιο (1) θα πρέπει, εκτός από τα στοιχεία που απαιτούνται με βάση τους κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καθορίζεται επακριβώς ο Ιδιοκτήτης και το διευθύνον Πρόσωπο.

(3) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται, εξετάζεται από το Διευθυντή, ο οποίος, αφού την εγκρίνει, εγγράφει το Κέντρο που αναφέρεται στην αίτηση σε μητρώο και εκδίδει πιστοποιητικό για την εγγραφή αυτή.

(4) Ο Διευθυντής μπορεί να αρνηθεί την εγγραφή του Κέντρου που αναφέρεται στην αίτηση, αν διαπιστώσει-

(α) ότι ο αιτητής ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται ή το οποίο θα εργοδοτηθεί για τη λειτουργία ή τη διαχείριση του Κέντρου ή μέρους του δεν κατέχει τα προβλεπόμενα από τους Κανονισμούς προσόντα για να διατηρεί Κέντρο ή να απασχολείται σε αυτό, ή

(β) ότι ο αιτητής δεν απασχολεί επαρκές προσωπικό όπως προβλέπεται από τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του Νόμου αυτού, ή

(γ) ότι, για λόγους που αφορούν τις υγειονομικές συνθήκες, τη θέση, την πυρασφάλεια, την κατασκευή, τη διαρρύθμιση, την αναγκαία επιδιόρθωση, τη συντήρηση, τη γενική κατάσταση, τον εξοπλισμό του υποστατικού του Κέντρου, αυτό δεν είναι κατάλληλο για χρήση ή λειτουργία, όπως περιγράφεται στην αίτηση, ή

(δ) ότι ο τρόπος με τον οποίο ο αιτητής ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από αυτόν διευθύνει ή προτίθεται να διευθύνει το Κέντρο είναι τέτοιος που δεν παρέχει υπηρεσίες ή διευκολύνσεις οι οποίες σύμφωνα με τους Κανονισμούς που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου πρέπει να παρέχονται στους ενοίκους του Κέντρου αυτού, ή

(ε) ότι οποιοσδήποτε ένοικος του Κέντρου έχει υποστεί ή υφίσταται κακομεταχείριση ή εκμετάλλευση ή στερείται τις βασικές ελευθερίες του.