Λήψη ιδιωτικής επικοινωνίας που σχετίζεται με άλλα αδικήματα

15. Αν κατά την παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με εξουσιοδότηση ή έγκριση κατόπιν δικαστικού εντάλματος δυνάμει των άρθρων 8, 9 και 19 του παρόντος Νόμου, το άτομο που προβαίνει στην παρακολούθηση λαμβάνει ιδιωτική επικοινωνία η οποία σχετίζεται με άλλο αδίκημα από αυτό που περιγράφεται στο δικαστικό ένταλμα, το περιεχόμενο της επικοινωνίας αυτής θεωρείται ότι λήφθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι καταχωρείται, το συντομότερο δυνατό, συμπληρωματική αίτηση δυνάμει των άρθρων 6 και 7 του παρόντος Νόμου για έκδοση δικαστικού εντάλματος που εγκρίνει την παρακολούθηση και εκδίδεται το σχετικό δικαστικό ένταλμα.