Αποκάλυψη περιεχομένου αιτήσεων και δικαστικών ενταλμάτων

14.-(1) Αιτήσεις που καταχωρήθηκαν και δικαστικά εντάλματα που εκδόθηκαν δυνάμει των διατάξεων άρθρων 8, 9 και 19 του παρόντος Νόμου σφραγίζονται από το δικαστή, ο οποίος δίνει οδηγίες για την ασφαλή φύλαξη τους.

(2) Αποκάλυψη ή χρήση του περιεχομένου τέτοιων αιτήσεων ή/και δικαστικών ενταλμάτων μπορεί να γίνει κατόπιν οδηγιών του δικαστηρίου μόνο ύστερα από σχετική αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προσώπου που να δικαιολογεί τέτοια αποκάλυψη ή χρήση ενώπιον οποιασδήποτε ποινικής ή πολιτικής διαδικασίας.