Αποτύπωση, φύλαξη του περιεχομένου της ιδιωτικής επικοινωνίας

13.-(1) Το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιδιωτικής επικοινωνίας που λαμβάνεται από παρακολούθηση που εξουσιοδοτήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου αποτυπώνεται, καταγράφεται ή μαγνητοφωνείται ή μαγνητοσκοπείται σε μαγνητοταινία ή οποιαδήποτε άλλη ταινία ή έντυπο ή κείμενο ή μηχάνημα ή συσκευή κατάλληλα προς τούτο. Η αποτύπωση, καταγραφή ή μαγνητοφώνηση ή μαγνητοσκόπηση αυτή θα γίνεται με τέτοιο τρόπο που να προστατεύει το περιεχόμενο της ιδιωτικής επικοινωνίας από οποιαδήποτε αλλοίωση, διαρροή, τροποποίηση ή άλλη παρέμβαση.

(2) Αμέσως μετά την εκπνοή του δικαστικού εντάλματος ή οποιωνδήποτε παρατάσεων του, η αποτύπωση, καταγραφή, μαγνητοφώνηση ή μαγνητοσκόπηση του περιεχομένου της ιδιωτικής επικοινωνίας τίθεται στη διάθεση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ο οποίος δίνει οδηγίες για την ασφαλή φύλαξη της και δεν καταστρέφεται, εκτός κατόπιν σχετικών οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3).

(3) Αποτύπωση, καταγραφή, μαγνητοφώνηση ή μαγνητοσκόπηση, εν όλω ή εν μέρει, που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) ανωτέρω, η οποία κατά τη γνώμη του Γενικού Εισαγγελέα, κρίνεται ότι δεν υποβοηθεί ή δε σχετίζεται ή δεν είναι αναγκαία στη διερεύνηση του αδικήματος, καταστρέφεται.

(4) Το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιδιωτικής επικοινωνίας που έχει ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου καταστρέφεται.