Εκθέσεις αναφορικά με παρακολούθηση

12. O δικαστής, εκδίδοντας το δικαστικό ένταλμα, μπορεί να δώσει οδηγίες να ενημερώνεται ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας από τον Αρχηγό της Αστυνομίας ή το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, ανάλογα με την περίπτωση, με τακτικές εβδομαδιαίες εκθέσεις, ή κατά τέτοια τακτά χρονικά διαστήματα, όπως κρίνει σκόπιμο, που να αναφέρονται στην πρόοδο που έχει επιτελεστεί σχετικά με την παρακολούθηση που εξουσιοδοτήθηκε ή εγκρίθηκε και την ανάγκη συνέχισης της.