Συσκευές ή μηχανήματα υποκλοπών ή παρακολουθήσεων

4.-(1) Κανένας δεν μπορεί να εισάγει, κατασκευάζει, διαφημίζει, πωλεί ή άλλως πως διαθέτει ηλεκτρονική, μηχανική, ηλεκτρομαγνητική, ακουστική ή άλλη συσκευή ή μαχάνημα που γνωρίζει ή οφείλει να γνωρίζει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υποκλοπή ή παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας, χωρίς την προς τούτο άδεια της Αρχής και με τέτοιους όρους που επιβλήθηκαν από την Αρχή.

(2) Κάθε πρόσωπο που παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) ή οποιοδήποτε όρο της χορηγούμενης σ’ αυτό άδειας είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(3) Άδεια που χορηγείται δυνάμει του εδαφίου (1) θα πρέπει απαραίτητα να είναι δεόντως αιτιολογημένη και να κοινοποιείται στο Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας.