Αδικήματα

3.-(1) Εκτός όπου ειδικά προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) εσκεμμένα υποκλέπτει ή παρακολουθεί ή με οποιοδήποτε τρόπο αποκτά πρόσβαση ή αποπειράται να υποκλέψει ή να παρακολουθήσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να αποκτήσει πρόσβαση ή προκαλεί ή επιτρέπει ή εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να υποκλέψει ή να παρακολουθήσει ή να αποκτήσει πρόσβαση ή να αποπειραθεί να υποκλέψει ή να παρακολουθήσει ή να αποκτήσει πρόσβαση στο περιεχόμενο οποιασδήποτε ιδιωτικής επικοινωνίας· ή

(β) εσκεμμένα χρησιμοποιεί, αποπειράται να χρησιμοποιήσει ή προκαλεί ή επιτρέπει ή εξουσιοδοτεί οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιήσει ή να αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε ηλεκτρονική, μηχανική, ηλεκτρομαγνητική, ακουστική ή άλλη συσκευή ή μηχάνημα, προς το σκοπό υποκλοπής ή παρακολούθησης ή πρόσβασης στο περιεχόμενο οποιασδήποτε ιδιωτικής επικοινωνίας· ή

(γ) εσκεμμένα αποκαλύπτει ή αποπειράται να αποκαλύψει σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιδιωτικής επικοινωνίας, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο να γνωρίζει ότι η πληροφορία λήφθηκε από υποκλοπή ή παρακολούθηση ή πρόσβαση στο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας· ή

(δ) εσκεμμένα χρησιμοποιεί ή αποπειράται να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο οποιασδήποτε ιδιωτικής επικοινωνίας, γνωρίζοντας ή έχοντας λόγο να γνωρίζει ότι η πληροφορία λήφθηκε από υποκλοπή ή παρακολούθηση ή πρόσβαση στο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας,

είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζονται σε σχέση με πρόσωπο το οποίο-

(α) Έχει την προηγούμενη ρητή έγκριση για παρακολούθηση ή πρόσβαση στο περιεχόμενο της ιδιωτικής επικοινωνίας από το πρόσωπο που προβαίνει ή έχει προβεί στην επικοινωνία αυτή και από το πρόσωπο το οποίο έλαβε ή σκοπείται να λάβει την επικοινωνία αυτή ή από το ένα από τα δύο σε περίπτωση άσεμνων, ενοχλητικών ή απειλητικών ανώνυμων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων˙

(β) προβαίνει σε καταγραφή αριθμών τηλεφωνικών κλήσεων, αφού προηγουμένως εξασφαλίσει διάταγμα δικαστηρίου ή εφόσον  πρόκειται για σκοπούς χρέωσης και είναι εν γνώσει του προσώπου που προβαίνει στην επικοινωνία αυτή˙

(γ) προβαίνει σε παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας, σύμφωνα με εξουσιοδότηση ή έγκριση η οποία δόθηκε δυνάμει των άρθρων 8, 9 και 19 του παρόντος Νόμου ή καλόπιστα υποβοηθεί με οποιοδήποτε τρόπο στην παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα το οποίο ή τα οποία έχει εύλογη και πιθανή αιτία να πιστεύει ότι ενεργούν σύμφωνα με τέτοια εξουσιοδότηση ή έγκριση˙

(δ) προβαίνει σε παρακολούθηση του περιεχόμενου ιδιωτικής επικοινωνίας με τρίτα πρόσωπα ατόμων που τελούν σε φυλάκιση˙

(ε) είναι αξιωματούχος ή μέλος ή υπάλληλος της Αρχής ή πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατόπιν άδειας της Αρχής και με τέτοιους όρους που επιβλήθηκαν από την Αρχή σύμφωνα με τις πρόνοιες των εν ισχύι νόμων, ασχολείται με την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών προς το κοινό και προβαίνει σε παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας, εφόσον η παρακολούθηση αυτή είναι τυχαία και απόλυτα αναγκαία για σκοπούς παροχής τέτοιων υπηρεσιών ή για σκοπούς συντήρησης ή ελέγχου της ποιότητας τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού˙

(στ) είναι αξιωματούχος ή μέλος ή υπάλληλος της Αρχής ή πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατόπιν άδειας της Αρχής και με τέτοιους όρους που επιβλήθηκαν από την Αρχή, σύμφωνα με τις πρόνοιες των εν ισχύι νόμων, και παρείχε πληροφορίες, διευκολύνσεις ή τεχνική βοήθεια για παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας δυνάμει των προνοιών των άρθρων 8, 9 και 19 του παρόντος Νόμου˙

(ζ) είναι δημόσιος λειτουργός ο οποίος κατά την άσκηση των συνήθων καθηκόντων του έλαβε γνώση του περιεχομένου παρακολούθησης ιδιωτικής επικοινωνίας η οποία πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με εξουσιοδότηση ή έγκριση που δόθηκε δυνάμει διατάξεων του παρόντος Νόμου ή μαρτυρίας που προκύπτει από τέτοια παρακολούθηση ή πρόσβαση στο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας και αποκάλυψε το περιεχόμενο αυτό σε άλλο δημόσιο λειτουργό:

Νοείται ότι η αποκάλυψη αυτή θα τύχει απόλυτα εμπιστευτικής χρήσης και η αποκάλυψη αυτή είναι κατάλληλη και απαραίτητη για την αναγκαία άσκηση των επίσημων καθηκόντων του δημόσιου λειτουργού ο οποίος προβαίνει στην αποκάλυψη και του δημόσιου λειτουργού ο οποίος τη λαμβάνει˙

(η) είναι δημόσιος λειτουργός ο οποίος κατά την άσκηση των συνήθων καθηκόντων του έλαβε γνώση του περιεχομένου παρακολούθησης ιδιωτικής επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με εξουσιοδότηση ή έγκριση που δόθηκε δυνάμει διατάξεων του παρόντος Νόμου ή μαρτυρίας που προκύπτει από τέτοια παρακολούθηση και έκανε χρήση του περιεχομένου αυτού, νοουμένου ότι η χρήση αυτή είναι απόλυτα εμπιστευτική και κατάλληλη και απαραίτητη για την αναγκαία άσκηση των επίσημων καθηκόντων του˙

(θ) έλαβε οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας ή το περιεχόμενο αυτής ή μαρτυρία που προκύπτει από τέτοια παρακολούθηση ή πρόσβαση στο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας και αποκαλύπτει αυτήν, καταθέτοντας ως μάρτυρας σ’ οποιαδήποτε ποινική ή πολιτική διαδικασία ενώπιον αρμόδιου δικαστηρίου, νοουμένου ότι η εν λόγω παρακολούθηση ή πρόσβαση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με εξουσιοδότηση ή έγκριση που δόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή κατόπιν προηγούμενης ρητής έγκρισης του προσώπου που προέβη στην επικοινωνία και του προσώπου που έλαβε αυτή ή από το ένα από τα δύο σε περίπτωση άσεμνων, ενοχλητικών ή απειλητικών ανώνυμων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων˙

(ι) αποκτά πρόσβαση στο περιεχόμενο ιδιωτικής επικοινωνίας, σύμφωνα με εξουσιοδότηση ή έγκριση, η οποία δόθηκε δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 21, 22 και 23, ή καλόπιστα υποβοηθεί με οποιοδήποτε τρόπο στη λήψη του περιεχομένου ιδιωτικής επικοινωνίας από άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν εύλογη και πιθανή αιτία να πιστεύουν ότι ενεργούν σύμφωνα με τέτοια εξουσιοδότηση ή έγκριση.

(3) Στις περιπτώσεις που η ιδιωτική επικοινωνία γίνεται από περισσότερα από ένα πρόσωπα ή σκοπείται να λάβουν την επικοινωνία περισσότερα από ένα πρόσωπα, η απαιτούμενη από το εδάφιο (2)(α) προηγούμενη ρητή έγκριση για παρακολούθηση δέον να ληφθεί από όλα τα πρόσωπα που προβαίνουν στην επικοινωνία και από όλα τα πρόσωπα που σκοπείται να λάβουν αυτή ή από το ένα από αυτά σε περίπτωση άσεμνων, ενοχλητικών ή απειλητικών ανώνυμων τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.