Έκδοση δικαστικού εντάλματος για επιθεώρηση ή λήψη αντιγράφων τηλεγραφήματος

19. Ο Δικαστής μπορεί να εκδώσει δικαστικό ένταλμα για επιθεώρηση και λήψη αντιγράφων τηλεγραφήματος, τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 8, 9 και 10 του παρόντος Νόμου, οι οποίες εφαρμόζονται κατ’ αναλογία εκτός από την παράγραφο (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 8 η οποία δεν τυγχάνει εφαρμογής.