Εφαρμογή διατάξεων που αφορούν παρακολούθηση ιδιωτικής επικοινωνίας και στην περίπτωση τηλεγραφημάτων

20. Για σκοπούς εφαρμογής του Μέρους IV, θα εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 11, 12, 14, 15, 16, 17 εκτός από το εδάφιο (2) του άρθρου 17 το οποίο δεν εφαρμόζεται.