Αίτηση για εξουσιοδότηση επιθεώρησης και λήψης αντιγράφων τηλεγραφήματος

18.-(1) Ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας μπορεί, κατόπιν παρακλήσεως του Αρχηγού της Αστυνομίας ή του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων, να απευθύνει αίτηση ex parte στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, ζητώντας έκδοση δικαστικού εντάλματος το οποίο να εξουσιοδοτεί ή να εγκρίνει την επιθεώρηση και λήψη από ή εκ μέρους του Αρχηγού της Αστυνομίας ή του Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων αντιγράφων οποιουδήποτε τηλεγραφήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 του παρόντος Νόμου, εφόσον ο Γενικός Εισαγγελέας ικανοποιηθεί ότι το περιεχόμενο τέτοιου τηλεγραφήματος μπορεί να παρέχει μαρτυρία για τη διάπραξη του αδικήματος.

(2) Καμιά αίτηση εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα δεν μπορεί να υποβληθεί και καμιά εξουσιοδότηση ή έγκριση δεν μπορεί να δοθεί από δικαστή για επιθεώρηση ή λήψη αντιγράφων τηλεγραφήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, παρά μόνο στις περιπτώσεις τηλεγραφήματος το οποίο στάλθηκε ή λήφθηκε από ή εκ μέρους ή απευθύνεται προς ή αναμένεται να ληφθεί-

(α) Από πρόσωπο ή πρόσωπα που τελούν υπό νόμιμη κράτηση0 ή

(β) με μέσα απαγορευμένα από το νόμο.

(3) Οι διατάξεις του άρθρου 7 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία και στην περίπτωση της αίτησης για έκδοση δικαστικού εντάλματος δυνάμει των εδαφίων (1) και (2).