Ένταλμα για την παραλαβή κρατουμένου

8. Κανένας δεν εισάγεται στις Φυλακές ως κρατούμενος παρά μόνο κατόπιν δικαστικού εντάλματος ή άλλης νόμιμης εξουσιοδότησης.