Βασικές αρχές κράτησης

7.—(1) Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος οποιουδήποτε κρατουμένου ένεκα της φυλής, του χρώματος, του φύλου, της γλώσσας, της θρησκείας, των πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του, της εθνικής ή κοινω νικής του καταγωγής ή τάξης, της περιουσίας, του τόπου γέννησης του ή οποιουδήποτε άλλου λόγου.

(2) Η υποβολή κρατουμένου σε οποιαδήποτε ιατρικά ή επιστημονικά πειράματα απαγορεύεται.

(3) Η στέρηση της ελευθερίας του κρατουμένου λαμβάνει χώρα υπό συνθήκες που διασφαλίζουν το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

(4) Η εκπαίδευση, η επαγγελματική εξάσκηση και η μεταχείριση των κρατουμένων σκοπό έχουν να τους ενθαρρύνουν και να τους βοηθήσουν να διάγουν έντιμο βίο και να γίνουν χρήσιμα άτομα. Για το σκοπό αυτό χρησιμο ποιούνται στις Φυλακές όλα τα αρμόζοντα και διαθέσιμα θεραπευτικά, εκπαι δευτικά, πνευματικά και άλλα μέσα, των οποίων η εφαρμογή επιδιώκεται ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες κάθε κρατουμένου.

(5) Σε περίπτωση παράνομης ενέργειας σε βάρος κρατουμένου ή προσβολής με οποιοδήποτε τρόπο των δικαιωμάτων του, ο κρατούμενος έχει το δικαίωμα να προσφύγει γραπτώς και χωρίς καθυστέρηση στο Διευθυντή ή

στο Συμβούλιο των Φυλακών ή στο Δικαστήριο ή σε οποιαδήποτε άλλη Αρμόδια Αρχή, ανάλογα με την περίπτωση.