Απόλυση κρατουμένου

9.—(1) Κανένας κρατούμενος ο οποίος εκτίει ποινή φυλάκισης δεν απολύεται από τις Φυλακές πριν από την έκτιση της ποινής του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εκτός από την περίπτωση που προβλέπεται από την παράγραφο 4 του Άρθρου 53 του Συντάγματος ή οποιοδήποτε άλλο ισχύοντα νόμο.

(2) Η απόλυση κρατουμένου λαμβάνει χώρα όχι αργότερα από το μεσημέρι της τελευταίας ημέρας της ποινής φυλάκισης.

(3) Αν η ημέρα της απόλυσης είναι Σάββατο ή Κυριακή ή επίσημη αργία, η απόλυση γίνεται την αμέσως προηγούμενη εργάσιμη ημέρα.

(4) Η απόλυση κρατουμένου για τη μη πληρωμή χρηματικού ποσού γίνεται αμέσως μετά που ο κρατούμενος καταβάλει στις αρχές των φυλακών το ποσό ή τα ποσά για τα οποία υπάρχουν διατάγματα φυλάκισής του ή εφόσον τα εν λόγω διατάγματα έχουν ανασταλεί ή αποσυρθεί.