Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανοιχτή φυλακή» σημαίνει τη δυνάμει του άρθρου 5 καθιδρυόμενη ανοιχτή φυλακή·

«αστυνομικά κρατητήρια» σημαίνει κτίρια και υποστατικά τα οποία καθιδρύονται και εγκρίνονται ως αστυνομικά κρατητήρια δυνάμει του άρθρου 4·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή Φυλακών και περιλαμβάνει το Λειτουργό που τον αναπληρώνει·

«Δικαστήριο» σημαίνει αρμόδιο Δικαστήριο·

«Επιτροπή» σημαίνει τη δυνάμει του άρθρου 21, καθιδρυόμενη Επιτροπή Κέντρου Καθοδήγησης Εξωιδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουμένων

«ιατρικός λειτουργός» σημαίνει τον ιατρικό λειτουργό ο οποίος ορίζεται από το Υπουργείο Υγείας, για να υπηρετεί στις Φυλακές·

«Κανονισμοί» σημαίνει Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου·

«Κέντρο» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 6 καθιδρυόμενο Κέντρο Καθοδήγησης και Εξωιδρυματικής Απασχόλησης Καταδίκων

«Συμβούλιο» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 22 καθιδρυόμενο Συμβούλιο Φυλακών

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως·

«φυλακές» σημαίνει κτίρια και υποστατικά τα οποία καθιδρύονται και εγκρίνονται ως Φυλακές δυνάμει του άρθρου 3.