Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Φυλακών Νόμος του 1996.