Εγκαθίδρυση Φυλακών

3. Καθιδρύονται στη Δημοκρατία ως φυλακές κτίρια και υποστατικά, τα οποία εγκρίνονται από τον Υπουργό με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με σκοπό την κράτηση καταδίκων ή άλλων προσώπων κατόπιν διαταγής του Δικαστηρίου ή άλλης νόμιμης εξου σιοδότησης.