Τροποποίηση όρων, και περιορισμών, υποχρέωση σε συμμόρφωση

14Ε(1) Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης   δύναται οποτεδήποτε για εύλογους λόγους με νεότερη απόφαση του, είτε κατόπιν αιτήματος του κατάδικου είτε αυτεπάγγελτα ή κατόπιν γραπτής ενημέρωσης δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 14Α από το πρόσωπο υπό του οποίου  την επίβλεψη και εποπτεία τελεί ο κρατούμενος, να ακυρώσει ή να τροποποιήσει οποιοδήποτε όρο ή περιορισμό τέθηκε με απόφασή του για επ’ αδεία αποφυλάκιση δυνάμει του παρόντος Νόμου ή να θέσει πρόσθετους όρους ή περιορισμούς και σε τέτοια περίπτωση ενημερώνει γραπτώς το Διευθυντή και τον κατάδικο στην τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτού, για την εν λόγω απόφασή του:

Νοείται ότι το Συμβούλιο Αποφυλάκισης δύναται δυνάμει του παρόντος εδαφίου να ακυρώσει τυχόν όρο που έθεσε για επίβλεψη ή εποπτεία του κρατουμένου δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 14Α, ή να μειώσει ή αυξήσει την περίοδο επίβλεψης ή εποπτείας ή να θέσει ως όρο,  αν δεν το είχε ήδη  πράξει, ότι κατά την έκτιση του εναπομείναντος μέρους της ποινής του κρατουμένου εκτός των Φυλακών ή οποιοδήποτε μέρος αυτού, ο κρατούμενος θα τελεί υπό επίβλεψη και εποπτεία κατά τα διαλαμβανόμενα στο υπό αναφορά εδάφιο:

Νοείται περαιτέρω ότι αυστηρότεροι ή πρόσθετοι όροι ή περιορισμοί δύνανται να τεθούν μόνο αφού το Συμβούλιο Αποφυλάκισης δώσει ευκαιρία στον κατάδικο να ακουστεί σχετικά και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται οι περί προφορικών συνεντεύξεων διατάξεις του άρθρου 14Θ.

(2)  Κατάδικος που εκτίει το εναπομένον μέρος ποινής φυλάκισής του εκτός των Φυλακών κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Αποφυλάκισης δυνάμει του παρόντος Νόμου, οφείλει να  συμμορφώνεται με τους εκάστοτε όρους και περιορισμούς της επ’ αδεία αποφυλάκισής του.