Εκτέλεση από το Διευθυντή αποφάσεων του Συμβουλίου για επ’ αδεία αποφυλάκιση

14Δ. Απόφαση του Συμβουλίου Αποφυλάκισης για υπό όρους αποφυλάκιση κρατουμένου επ’ αδεία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, αποτελεί επαρκή εξουσιοδότηση στο Διευθυντή να επιτρέψει στον κρατούμενο να εξέλθει των Φυλακών και να συνεχίσει  να εκτίει την ποινή ή τις ποινές του για το εναπομένον μέρος αυτής ή αυτών εκτός των Φυλακών ενόσω τηρεί τους εκάστοτε τεθέντες από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης όρους και περιορισμούς της επ’ αδεία αποφυλάκισής του και ενόσω συνεχίζει να ισχύει η άδεια για αποφυλάκιση και έκτιση του εναπομένοντος μέρους της ποινής ή ποινών του εκτός των Φυλακών, ο δε Διευθυντής εκτελεί άμεσα την επιδοθείσα σ’ αυτόν απόφαση του Συμβουλίου Αποφυλάκισης.