Απόρριψη αιτημάτων κρατουμένων που δεν πληρούν προϋποθέσεις, εκ νέου αιτήματα, επίδοση αποφάσεων

14Γ(1) Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης απορρίπτει χωρίς εξέταση επί της ουσίας, οποιοδήποτε αίτημα για υπό όρους αποφυλάκιση επ’ αδεία για το οποίο εξακριβώνει ότι υποβλήθηκε πριν παρέλθει ο απαιτούμενος για την υποβολή αιτήματος χρόνος κατά τα διαλαμβανόμενα στο παρόντα Νόμο. Κρατούμενος του οποίου απορρίπτεται αίτημα δυνάμει του παρόντος εδαφίου δεν κωλύεται να υποβάλει  εκ νέου αίτημα προκειμένου να εξεταστεί αυτό επί της ουσίας σε περίπτωση που  ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου για το χρόνο  υποβολής του αιτήματος.

(2) Κρατούμενος του οποίου το Συμβούλιο Αποφυλάκισης  απορρίπτει αίτημα κατόπιν εξέτασης αυτού επί της ουσίας δε δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτημα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου σε σχέση με την ίδια ή τις ίδιες ποινές, παρά μόνο αν έχει παρέλθει τουλάχιστον ένα έτος από την ημερομηνία της απόρριψης του αιτήματος από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης.  Σε σχέση με την έκτιση της ποινής των ισοβίων ή της φυλάκισης πέραν των δεκαπέντε ετών δε  δύναται να υποβάλλεται εκ νέου αίτημα παρά μόνο αν έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο έτη από την ημερομηνία της απόρριψης του αιτήματος από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης.

(3) Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης επιδίδει στον κρατούμενο την απόφασή του επί του αιτήματος που υπέβαλε, μετά δε την εν λόγω επίδοση η απόφαση παύει να είναι εμπιστευτική και επιδίδεται επίσης στο Διευθυντή. Σε περίπτωση απόφασης για επ’ αδεία αποφυλάκιση η απόφαση διαβιβάζεται επίσης για ενημέρωση στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως.