Διατάξεις σε σχέση με διαδοχικές και συντρέχουσες ποινές

14Β(1) Αίτημα για επ’ αδεία αποφυλάκιση όπως προβλέπεται στο άρθρο 14Α δικαιούται επίσης να υποβάλει-

(α) κρατούμενος που έχει εκτίσει τουλάχιστον είκοσι πέντε έτη φυλάκισης από ποινές ισόβιας φυλάκισής του που τρέχουν διαδοχικά,

(β) κρατούμενος που έχει εκτίσει το ήμισυ της συνολικής διάρκειας ποινών του που τρέχουν διαδοχικά, άλλες από τις αναφερόμενες στην παράγραφο (α) ή που, σε περίπτωση που η  μεγαλύτερη ποινή από ποινές του που τρέχουν διαδοχικά είναι η ποινή των ισοβίων, έχει εκτίσει τουλάχιστο δεκαπέντε έτη φυλάκισης,

(γ) κρατούμενος που έχει εκτίσει το ήμισυ ποινών φυλάκισής του που συντρέχουν ή που έχει εκτίσει το ήμισυ της μεγαλύτερης σε διάρκεια ποινής από ποινές του που συντρέχουν μόνο μερικώς ώστε η μεγαλύτερη σε διάρκεια ποινή να υπερκαλύπτει την άλλη ή τις άλλες ποινές ή που, σε περίπτωση που η εν λόγω μεγαλύτερη ποινή είναι η ποινή των ισοβίων, αυτός έχει εκτίσει τουλάχιστον δεκαπέντε έτη αυτής.

(2) Κρατούμενος που έχει εκτίσει, είτε εντός είτε εκτός των Φυλακών ποινές του που τρέχουν διαδοχικά ή τη μεγαλύτερη σε διάρκεια ποινή από ποινές που συντρέχουν μόνο μερικώς και έχει να εκτίσει ακόμα οποιαδήποτε άλλη ή άλλες ποινές είτε αυτές συντρέχουν είτε όχι με άλλες, δικαιούται σε σχέση με κάθε ποινή ή συντρέχουσες ποινές να υποβάλλει αίτημα για επ’ αδεία αποφυλάκισή του, αφού εκτίσει το δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου απαιτούμενο μέρος της ποινής ή των ποινών για τις οποίες υποβάλλει το αίτημα.

(3) Κρατούμενος που έχει εκτίσει επ’ αδεία εκτός των Φυλακών ποινές του που τρέχουν διαδοχικά ή που συντρέχουν μόνο μερικώς, και έχει να εκτίσει ακόμα οποιαδήποτε άλλη ή άλλες ποινές είτε αυτές συντρέχουν ή όχι με άλλες, επανέρχεται στις Φυλακές για έκτισή τους και σε κάθε περίπτωση που ο κρατούμενος ακολούθως αποφυλακίζεται κατόπιν αιτήματος δυνάμει του εδαφίου (2) και εκτίει επ’ αδεία το εναπομένον μέρος οποιασδήποτε ποινής ή ποινών του, επανέρχεται στις Φυλακές μέχρις ότου εκτίσει όλες τις  ποινές που έχει να εκτίσει.

(4) Κατά τον υπολογισμό του ημίσεος της συνολικής διάρκειας των ποινών που τρέχουν διαδοχικά ή συντρέχουν, για σκοπούς των διατάξεων των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) και του εδαφίου (2) λαμβάνεται υπόψη η μείωση της συνολικής διάρκειας των ποινών του κρατουμένου που τρέχουν διαδοχικά ή της  μεγαλύτερης σε διάρκεια ποινής από τις ποινές που συντρέχουν, που ο κρατούμενος έχει εξασφαλίσει και αναμένεται να εξασφαλίσει επί του συνόλου των ποινών ή της ποινής, ανάλογα με την περίπτωση, λόγω επίδειξης καλής διαγωγής και εργατικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, καθώς και η μείωση ή αναστολή ή μετατροπή της ποινής που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του Άρθρου 53 του Συντάγματος.