Ανάκληση απόφασης του Συμβουλίου, αυτόματη άρση της ισχύος άδειας αποφυλάκισης, κλήση στον κρατούμενο να επανέλθει στις Φυλακές

14ΣΤ(1) Το Συμβούλιο Αποφυλάκισης δύναται οποτεδήποτε με δεόντως αιτιολογημένη απόφασή του την οποία επιδίδει στο Διευθυντή, να ανακαλέσει προηγούμενη απόφασή του για υπό όρους αποφυλάκιση καταδίκου επ’ αδεία σε περίπτωση που ικανοποιείται, αφού δώσει στον κατάδικο ευκαιρία να ακουστεί σχετικά, ότι αυτός παρέλειψε να συμμορφωθεί με οποιοδήποτε εκάστοτε σε ισχύ όρο ή περιορισμό που τέθηκε από το Συμβούλιο γα την εν λόγω αποφυλάκιση:

Νοείται ότι για το δικαίωμα του κατάδικου να ακουστεί, δυνάμει του παρόντος εδαφίου, εφαρμόζονται οι περί προφορικών συνεντεύξεων διατάξεις του άρθρου 14Θ.

(2) Σε περίπτωση ανάκλησης δυνάμει του εδαφίου (1) παύει να ισχύει η σχετική απόφαση και άδεια για αποφυλάκιση και έκτιση του εναπομένοντος μέρους  της ποινής του κρατουμένου εκτός των Φυλακών και ο Διευθυντής επιδίδει την απόφαση του Συμβουλίου Αποφυλάκισης στον κατάδικο στην τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτού καλώντας τον να επανέλθει για τη συνέχιση της έκτισης της ποινής του στις Φυλακές.

(3) Κάθε απόφαση του Συμβουλίου Αποφυλάκισης για επ’ αδεία αποφυλάκιση κρατουμένου δυνάμει του παρόντος Νόμου και έκτιση του εναπομένοντος μέρους της ποινής του εκτός των Φυλακών παύει αυτόματα να ισχύει σε περίπτωση που ο κρατούμενος διαπράττει οποιοδήποτε νέο αδίκημα για το οποίο καταδικάζεται  σε ποινή φυλάκισης ενόσω εκτίει το εναπομένον μέρος της ποινής του εκτός των Φυλακών.

(4) Σε περίπτωση που απόφαση και άδεια για αποφυλάκιση και έκτιση του εναπομένοντος μέρους της ποινής ή ποινών κρατουμένου εκτός των Φυλακών παύει αυτόματα να ισχύει δυνάμει του εδαφίου (3), ο Διευθυντής επιδίδει κλήση στον κατάδικο στη τελευταία γνωστή διεύθυνση αυτού, να επανέλθει για τη συνέχιση της έκτισης της ποινής ή ποινών του στις Φυλακές.

(5) Κατάδικος που μετά την έκτιση ποινής ή ποινών του επ’ αδεία δεν επανέρχεται στις Φυλακές για να εκτίσει άλλη  ποινή ή ποινές του ή  για τον οποίο παύει να ισχύει άδεια κατόπιν ανάκλησης κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) ή αυτόματα κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (3) και που ενώ  καλείται από το Διευθυντή να επανέλθει στις Φυλακές δεν το πράττει, θεωρείται ότι απουσιάζει από τις φυλακές χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση και θεωρείται δραπέτης από νόμιμη κράτηση, υπόκειται δε σε σύλληψη και εφόσον συλληφθεί οδηγείται στις Φυλακές χωρίς έκδοση νέου εντάλματος σύλληψης.