Καθήκοντα και υποχρεώσεις Προσω πικού Φυλακών

20. Τα μέλη του προσωπικού των Φυλακών, εκτός από την πιστή εκτέλεση των καθηκόντων που αναφέρονται στο σχέδιο υπηρεσίας της θέσης την οποία κατέχουν, οφείλουν να εφαρμόζουν τις οδηγίες και τις διαταγές που εκδίδονται από το Διευθυντή μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και των ευθυνών του αναφορικά με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των Φυλακών, τη διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας στις Φυλακές και την αποτελεσματική εφαρμογή των νόμων και των κανονισμών.