Επιτροπή Κέντρου Καθοδήγησης Εξωιδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουμένων

21. Καθιδρύεται Επιτροπή Κέντρου Καθοδήγησης, Εξωιδρυματικής Απασχόλησης και Αποκατάστασης Κρατουμένων, η οποία απαρτίζεται από το Διευθυντή ως Πρόεδρο, τους Λειτουργούς των Φυλακών και άλλα μέλη τα οποία ορίζει ο Υπουργός, με σκοπό-

(α) Να επιλέγει τους κρατουμένους οι οποίοι κρίνονται κατάλληλοι για ένταξη στο Κέντρο,

(β) να μεριμνά για την ομαλή επανένταξη των κρατουμένων που απολύο νται στην κοινωνία και ειδικότερα για την εξασφάλιση σε αυτούς εργασίας, διαμονής, ειδών ένδυσης, επαρκών μέσων μετάβασης στον προορισμό τους και μικρών χρηματικών ποσών για την αντιμετώ πιση των πρώτων βασικών αναγκών τους αμέσως μετά την αποφυλά κισή τους.