Επισκέψεις και έρευνες μελών του Συμβουλίου Φυλακών

26.—(1) Το Συμβούλιο ή οποιοδήποτε μέλος του έχει το δικαίωμα ελεύ θερης εισόδου σε όλα τα τμήματα των φυλακών οποιαδήποτε ώρα το επιθυμεί και ελεύθερης επικοινωνίας με όλους τους κρατουμένους, ενώ δύναται να επισκέπτεται οποιοδήποτε κρατούμενο τη παρουσία ή όχι λειτουργού των φυλακών. Η παρουσία λειτουργού των φυλακών αποκλει στικό σκοπό έχει την προστασία του μέλους του Συμβουλίου από τυχόν ανεπιθύμητες αντιδράσεις του κρατουμένου που επισκέπτεται ή άλλων κρατουμένων.

(2) Το Συμβούλιο ή το μέλος του που επισκέπτεται τις φυλακές ακούει και διερευνά τα παράπονα που υποβάλλονται σε αυτό από κρατουμένους αναφορικά με τη διατροφή ή τη μεταχείρισή τους, ενώ ιδιαίτερη προσοχή δίδεται στις περιπτώσεις ασθενών ή τιμωρημένων κρατουμένων.