Επιθεώρηση αρχείων

26Α. Το Συμβούλιο Φυλακών ή οποιοδήποτε από τα μέλη του έχει την εξουσία να ζητήσει και να επιθεωρήσει οποιοδήποτε από τα αρχεία των φυλακών.