Κανονισμοί

28.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου, καθώς και για τη ρύθμιση ή τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορι σμού ή ρύθμισης δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί ρυθμίζουν ειδικότερα ή περιέχουν διατάξεις αναφορικά με τα εξής θέματα:

(α) Τα καθήκοντα και τη συμπεριφορά των λειτουργών και του λοιπού προσωπικού των Φυλακών, την υπηρεσία, τη στολή και την εμφάνισή τους, τις άδειες απουσίας τους, την τήρηση της τάξης και της πειθαρ χίας μεταξύ αυτών, τον καθορισμό των πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττονται απ' αυτούς, του τρόπου εκδίκασής τους, καθώς και των οργάνων εκδίκασης αυτών και την επιβολή ποινών για παρά βαση των εν λόγω Κανονισμών

(β) τις προϋποθέσεις και τους όρους ένταξης των καταδίκων στην Ανοιχτή Φυλακή, τη διάρκεια της παραμονής τους σε αυτή, τους όρους λειτουργίας της, καθώς και οτιδήποτε άλλο αφορά τους κρατουμένους και τις δραστηριότητές τους στο χώρο της Ανοιχτής Φυλακής·

(γ) τη λειτουργία, τις δραστηριότητες, τους όρους ένταξης και τη διάρ κεια της παραμονής των καταδίκων στο Κέντρο, τους όρους απασχό λησης ή φοίτησης των καταδίκων εκτός Φυλακών, τη διαχείριση του προϊόντος της εργασίας τους, καθώς και οτιδήποτε αφορά τους κρατουμένους και τις δραστηριότητές τους εντός και εκτός του χώρου του Κέντρου·

(δ) τις συνθήκες κράτησης, τη μεταχείριση, την ευημερία, την εισαγωγή, την παραλαβή και την απόλυση των κρατουμένων, τη φύση και την έκταση της εργασίας που θα εκτελείται απ' αυτούς, την κατάταξή τους ανάλογα με την ηλικία, το φύλο, τη φύση της καταδίκης ή της ποινής ή της κράτησής τους, τον καθορισμό και την τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων που διαπράττονται από τους κρατουμέ νους και την τήρηση εν γένει της τάξης και της πειθαρχίας στις Φυλακές·

(ε) τις επισκέψεις στους κρατουμένους, τις προϋποθέσεις, τη διάρκεια και οποιοδήποτε άλλο θέμα αφορά τις άδειες εξόδου κρατουμένων από τις Φυλακές·

(στ) τις προϋποθέσεις, τους όρους και τις διευθετήσεις που μπορούν να γίνουν για την παραχώρηση άδειας για ιδιαίτερη συνάντηση των κρατουμένων με τις συζύγους τους ή αρραβωνιαστικές τους·

(ζ) την ασφαλή φύλαξη χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ή αντικειμένων των κρατουμένων, καθώς και την αποστολή την παρα λαβή, την ανάγνωση, τη χρήση και την κατακράτηση επιστολών ή άλλων μέσων επικοινωνίας που αφορούν τους κρατουμένους.