Εισαγωγή ή Εξαγωγή απαγορευμένων αντικειμένων ή ουσιών

27.—(1) Πρόσωπο το οποίο δεν είναι κρατούμενο και το οποίο εισάγει ή αποπειράται να εισαγάγει στις Φυλακές, ή εξάγει ή αποπειράται να εξαγάγει από τις Φυλακές, οποιοδήποτε απαγορευμένο αντικείμενο ή απαγορευμένη ουσία, διαπράττει αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης ενός έτους ή με πρόστιμο πεντακόσιων λιρών ή και με τις δύο ποινές, ενώ το εν λόγω αντικείμενο υπόκειται σε κατάσχεση, νοουμένου ότι δεν προβλέπεται μεγαλύτερη ποινή από οποιοδήποτε άλλο νόμο.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, απαγορευμένο αντικείμενο και απαγορευμένη ουσία θεωρείται κάθε αντικείμενο και κάθε ουσία που δεν περιλαμβάνεται στα αντικείμενα ή στις ουσίες που καθορίζονται από οποιο δήποτε κανονισμό που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος Νόμου ως αντικεί μενα ή ουσίες που ο κρατούμενος δικαιούται να έχει στην κατοχή του μέσα στη Φυλακή.

(3) Απόπειρα εισαγωγής ή εξαγωγής στις ή από τις Φυλακές απαγορευ μένου αντικειμένου ή απαγορευμένης ουσίας θεωρείται και η περίπτωση που το πιο πάνω αναφερόμενο πρόσωπο παραδίδει το αντικείμενο ή την ουσία σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εντός ή εκτός των Φυλακών ή τα εναποθέτει σε οποιοδήποτε μέρος εντός ή εκτός των Φυλακών με σκοπό να περιέλθουν στην κατοχή κρατουμένου.