Κατάργηση

29. Ο περί Πειθαρχίας στις Φυλακές Νόμος και ο περί Μολυσματικών Νόσων (Φυλακισμένοι) Νόμος καταργούνται.