Μεταβατική διάταξη

30. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου οι φυλακές οι οποίες λειτουργούν και οι οποίες καθιδρύθηκαν με βάση των περί Πειθαρχίας στις Φυλακές Νόμο συνεχίζουν να θεωρούνται Φυλακές.